Kategori arşivi: İşletme

KRİZ VE KRİZE KARŞILIK STRATEJİLER

Kriz, işletmeler için beklenmedikleri anda meydana gelen, olası sonuçlar karşısında kendilerini yakalayan ani ve olumsuz sonuçları içeren potansiyel tehdittir.

Kriz, Bir işletmenin tüm organizasyonundaki hedef ve işleyiş biçimini tehdit eder. Acil karar verilmesini gerektirir.  İşletmeyi tehdit eden unsurlar bir organizasyon içinde önlem alınmakta geç kalınmış olumsuz bir durum varsa su üstüne çıkar.

Bir Krizin Ortaya Çıkması Neye Sebep Olur?

 • İşletmelerin kurumsal itibarını zedeler
 • Finansal kayıp yaşamasına sebep olur.
 • Krizler işletmelerin iş birliği içinde oldukları paydaşlarını kaybetmesine neden olur.

Krizler acil durum yönetimi gerektirir. Plansız ortaya çıkan eylemler olduğu için tüm organizasyon için önemli bir sınav niteliği taşımaktadır. Kriz durumunda hem çalışanlarının hem de işletmenin genel sorunları artar, alınan her karar için yöneticiler sorgulanır, Krizler huzursuz, tedirgin bir kurumsal çevrenin oluşumuna yol açar.

Ülkemizde yer alan her sektördeki işletmeler ortaya çıkabilecek kurumsal veya küresel krizden büyük veya küçük payda içinde koşulsuz etkilenmektedir. Ekonominin bacasız sanayisi olarak adlandırılan emek-yoğun anlamında personel döngülerinin en fazla olduğu turizm işletmeleri de kriz durumlarında ciddi bir şekilde tehdit altındadır.

Karşılaşabilecek krizlere karşı turizm işletmelerinin hazırlıklı olması, işletme yöneticilerinin yönetsel faaliyetlerini doğru kullanmaları ve herhangi bir acil durumda işletmenin menfaatleri doğrultusunda karar almaları ile kriz yönetimi ilişkilendirilir. Örnek olarak verilen turizm sektörü gibi sürekli değişen şartlar altında çevreye ve hayata uyum sağlamaya çalışan tüm şirketler kendi dengelerini belirli bir seviyede tutmak için krizin boyutu ne olursa olsun sağlıkla karar verme yeteneklerini kullanmaları gerekmektedir.

İşletmelerin kriz dönemlerinde boyutu ne olursa olsun yapması gereken en önemli özelliği sağlıklı karar verebilme yeteneğidir.

Bir kurum herhangi bir kriz durumu ile karşılaştığında önce kendi içinde değerlendireceği birtakım sorular sorar;

 • Bu bir kriz mi, yoksa kısa vade de herkesi tedirgin eden ekonomik bir sorun mudur?
 • Kriz uluslararası boyutta mı yaşanıyor, lokal bir bölge içinde mi gerçekleşmekte?
 • Herhangi biri bu yaşanan durumu kriz olarak teyit etti mi?
 • Kriz içinde doğacak hukuki sonuçlar neler?
 • Krizi yönetmek için hangi ekip ve kaynaklara ihtiyaç duyacağız?

Krizler birçok değişim ve gelişim süreçlerini de beraberinde getirir. Bu süreç içinde bazı kurumlar ekonomik, sosyal benzeri alanda krizler ile karşılaşırken bazıları da faaliyet gösterdikleri alanda satışlarını ya da cirolarını arttırabilme fırsatları yakalayabilmektedir. Ani ve olumsuz bir durum ile karşı karşıya kalan işletme yöneticileri krize karşılık stratejiler üzerine ilerlemeli ve bunları kendi bünyesinde nasıl kullanılması gerektiğini belirlemelidir.

Kriz Yönetimi için Önemli Stratejiler

A-İşletmenin Ortadaki Krizi Reddetme Stratejileri

 • Krizin varlığını dolaylı olarak reddetme: İşletme ortaya çıkan krizi kabullenmeyip başkalarının üzerine atarak süreci yönetmeye çalışır. Bu durum iş dünyasında yanlış izlenimlere yol açar.
 • Krizi direk reddetme: İşletme tarafınca herhangi bir krizin olmadığı, asparagas haberin yapıldığı ima ve iddia edilir.
 • Başkalarını suçlama: Krizin işletme dışından kişilerce yaratıldığını savunur ve tüm olup biten durumu onların üzerine atar. Krizden etkilenen kendi çalışma sistemini değil, onları sorumlu tutar.

B-Kriz Etkisini Kontrol Altına Alıcı Azaltıcı Stratejiler

 • Kontrol edici bahaneler sunmak: Bir Kriz içerisindeki kargaşayı azaltmak ve olayın kurumun sorumluluğu altında olduğunu bildirmek üzere krizi tetikleyen olayların kontrol altına aldığını belirtilir. Kriz söylentisinin çevre içinde fazlaca yayılması engellenir.
 • Hukuki çözümler üretmek, İşletme kurumun içinde bulunduğu durumun en az zarar ile algılanması için hukuki yoldan çaba gösterir

C-Kriz Sonrası Yeniden İtibar Kazanabilme Stratejileri

 • Tazminat veya benzeri hediyeler: Krizden zarar gören çalışanlarına para ve benzeri hediyeler sağlayarak var olan kurumsal itibarın yeniden kazanılmaya çalışılması
 • Özür Dilemek: İşletme yönetimi krizin tüm sorumluluğu üstlenir, özür diler.

D-Krize Destek Stratejileri

 • Hatırlatma ve birlik olma: İşletmenin krizden önceki iyi ve başarılı durumun hatırlanmasına özen gösterilerek krizin yarattığı stres ve gerginliğin azaltılması ve işlerin bir an önce eskiye dönme çabasını karşılamadır.
 • Mağduriyet: Kriz yöneticisinin kriz mağduru olduğunu anlatan ifadeleridir.

Kriz Nedir?

Bir işletme veya bir örgüt içinde rutin iş uyumunun bozularak aniden ortaya çıkan herhangi bir acil durumdur. Kaosun yayılmasını önleme sistemlerini yetersiz hale getirir. İşletmelerin tüm fonksiyonlarını etkileyerek hem finansal hem de itibar kayıplarına yol açar.

Kriz Yönetimi İçin Farklı Stratejiler Nedir?

Ortaya çıkan her kriz işletmeleri farklı yönde etkiler. Bir krizi reddetme, kontrolünü azaltma, yeniden itibarını kazandırabilme, Krize destek stratejileri gibi içinde pozitif ve negatif etkileri birlikte barındıran stratejiler vardır.

Krizler Sadece Olumsuz Sonuçlar Mı Bırakır?

Hayır. Her kriz bir fırsattır. Bazı örgüt ve organizasyonlar çökme yaşarken bazı kurumlar faaliyet gösterdikleri alanda satışlarını ya da cirolarını artırabilme fırsatları yakalayabilmektedir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!   

SOYUT İMAJ VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BİRLİKTELİĞİ

Kişilerin duygu ve tecrübeleriyle algıladığı imaj türüne soyut imaj adı verilir. Günümüzde tüketiciler, sayısız seçenek arasından karar vermek ve kendi satın alımlarını kolaylaştırmak için duygu ve deneyimlerine göre davranmaya başladılar. Bir kurum imajı oluşturma sürecinde hedef kitlenin duygusal ihtiyaçlarına da önem verilmesi gerektiği soyut imaj kavramının gerekliliğini ortaya koyar. Güçlü bir kurum imajı; oluşturulmak istenen tüm imaj kavramlarının birlikteliğidir.

Soyut İmaj Kavramı

Bobbie Gee “Creating A Million Dollar Image For Your Business”adlı kitabın da duygusal bir bağ kurmak amacıyla bir işletme de güçlü imaj yaratmak için 4 unsurun olması gerektiğinden bahseder.

 • İletişim için gerekli dengeli bir iç iletişim
 • Görselliğe dayalı bir dış imaj
 • Çalışanlara yönelik iç imaj
 • Müşterilerle duygusal bağlantı için soyut imaj oluşturma çalışmaları gereklidir.

Etkili bir kurum imajı yaratmak için 4 unsurun birbiriyle bir düzen içinde ilerlemesi gerekir. Müşterilerin işletme hakkında duygu ve düşüncelerini içeren soyut imaj işletme üzerinde uzun vade de daha önemli bir etki bırakır.

Takım çalışması…

Soyut İmaj için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Neden Olmalı?

Küreselleşmeyle birlikte işletmelerde de birçok değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişimler işletmeyi sadece üretim yapan ve kar eden yerlerden çıkarmış müşteri odaklı ve onlar için çabalayan kuruluşlar olarak yer almalarını sağlamıştır. Soyut imaj çalışmaları üzerine çalışan işletmeler için müşteri üzerinde yaratılacak algı çalışmalarında sosyal sorumluluk sahibi bir işletme olmanın önemi büyüktür.

İşletmeler rekabet avantajı elde etmek, farklılık yaratmak için sosyal bir misyon da bulmalıdır. Sosyal sorumluluk bilincine sahip olmak önemli bir farklılaşma göstergesi olarak diğer işletmelerden ayrılır. Sadece iyi bir kar oranına sahip olmak işletmelerin piyasadaki asıl varoluş amacına etki etmez. Bir işletme toplumsal bir misyon çevresinde çevresine de hizmet etmelidir.

Sosyal Sorumluluğun Tüketici İçin Anlamı

Bilinçli tüketici bir ürün satın almak istediğinde dar alanda; fiyat, kalite ve hizmet unsurlarıyla ilgilenir. Fakat geniş çerçeve de o kuruluşun çevreye karşı hangi alanlarda sorumlu olup olmadığıyla da ilgilenebilmektedir.

Günümüzde bilinçli potansiyel tüketici satın alma kararlarını, kurumların sosyal bilincine göre de vermektedirler. Sorumluluğa ve çevreye olan ilgi giderek artmaktadır. Tüketiciler, kötü ürün veya hizmet ile karşılaştığında kolayca vazgeçebiliyorken sosyal sorumluluk kalitesi düşük olan ve işletme ile tutarsız bir durumun edinildiği noktalarda da bu satın alımı gerçekleştirmemektedirler.Sosyal sorumluluk çalışmaları kurum imajını geliştirmede ve satın alımlarda bağlılığı arttırmada etkili bir araç olmaya devam edecektir.

iş dünyası…

Soyut İmaj Nedir?

Soyut imaj, duyguların içinde yer aldığı her türlü bağdır. İş hayatında başarı hedef kitlenin duygularının önem vermekten geçer. Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk mantığını benimseyen kurum ve işletmeler, müşteriler üstünden benimsenen soyut imajı doğru hedef kitle üzerine yerleştirip sorumluluk anlayışı ile birleştirir.

Sosyal Sorumluluğun İmaj Katkısı Nedir?

Sosyal sorumluluk; bir işletmenin toplumun beklentileri dikkate alarak uygun ekonomik koşullar altında, yasal, kurum kimliğine uygun çalışma politikasıdır. Toplum refahını önemseyen koruyucu faaliyetlerdir. Günümüz de sosyal bilincin artış gösterdiği 2000’li yıllarla birlikte uzun vadede etkili bir kurum imajı yaratmak için, işletmelerin, kurum ve kuruluşların sosyal sorumluluk anlayışına sahip olması gerekir. Sosyal sorumluluk bilincine sahip işletmeler güven duyulan yer olarak müşteri algısında yer edinir. Güçlü bir imaj elde edinilmesini kolaylaştırır. 

İşletmeler Sosyal Sorumlu Bir Şirket Algısını Nasıl İfade Etmeliler?

İşletmeler çevreye karşı sorumlu olarak algılanmak istediklerinde; çevreye karşı hassas oldukları ile ilgili bilgi verici duyurumlarda bulunmalı ve bunları taahhüt altına almalılardır. Üretilen her ürünün çevre duyarlılığının kontrolünü sağlamalı ve olası etkileri üzerinde çalışmalılardır. Benimsediği sosyal sorumluluk alanında yeni gelişmeleri takip ederek iş yapış yöntemlerini de geliştirebilmelilerdir.

KURUM İÇİ İLETİŞİM İÇİN KULLANILAN TEKNİK NOTLAR

İç iletişim çalışmaları çalışanlara aitlik hissi verir. Kurum içerisinde doğru ve sistematik görevlerle yükselindiğinde çalışanların işyeri sadakatini arttırdığı ve işlerine daha özen gösterdikleri bilinmektedir. Bu nedenle iç iletişim kurgusu oluştururken kurum hakkındaki tüm gelişmelerden çalışanlar belirlenmiş yöntemlerle düzenli olarak haberdar edilmelidir. İç iletişim doğru planlandığında;

 • Çalışanlar arası uyum ve koordinasyon sağlar
 • Kurumsal bağı arttırır
 • Şirket bilgisini korur.

İç iletişim bir organizasyon içerisindeki tüm departman çalışanları için yapılır. Bu nedenle çalışanların neye ihtiyacının olduğu ve yapılacak herhangi bir iletişim çalışması ile neye ulaşılmak istenildiğinin ölçümlenmesi gerekmektedir.

İç İletişimin Amacı Nedir?

 • Özgün, kendine özel kuralları olan işyeri izlenimi sağlamak,
 • Çalışanlarında aitlik duygusunu öne çıkarmak,
 • BİZ sadakatini etkin hale getirmek,
 • Doğru iletişim kanalını kullanarak istenilen mesajı yönlendirebilmektir.

Kurum İçi İletişim Faaliyetleri temelde,

 • İç iletişim dergileri
 • Duyuru Panoları
 • Broşürler
 • İletişim elçileri
 • Intranet
 • Özel gün kutlamaları
 • Ödül ve motivasyon programları
 • Kurum çalışanları için eğitim seminerleri
 • Kulüpler
 • Öneri iletişim kutusu / anketlerinden oluşur.

Kurumsal İletişim Yöntemlerinden Nasıl Yararlanabiliriz?

Süreli iç iletişim yayınları ve Duyuru panoları: Haftalık, 15 günlük, 3 aylık sürelerle çıkarılan süreli yayınlardan şu şekilde yararlanılabilinir.

Bu tür yayınlarda kurum ile ilgili genelde şu konular üzerinde durulur.

 • Çalışma yaşamı ile ilgili genel konular.
 • Kurumun iç ve dış hizmetleriyle ilgili bilgiler. (Verilen hizmetle ilgili duygu ve düşünceler, sağlanan başarılar, kurumun orta vade de çalışma planlamalarından bilgiler)
 • Kurumun sosyal sorumluluk projeleri
 • İş ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili bilgiler ve alınması gerekli önlemler.
 • Kurum içi çalışan bağlılığı için gerçekleştirilen sosyal etkinlikler
 • Çalışanların başarılarını anlatan kişiyi tanıtan yazılar
 • Kurum içindeki özel bir günün (doğum günü, doğum veya bir başsağlığının duyurumunu sağlama
 • Kurum ziyaretleri hakkında bilgilendirme

Tüm bu yayınların kurum içinde ilgiyle okunabilmesi için kurum hakkında çıkan haberlerin doğru verilmesi, güncel olması ve ilk bakışta abartıdan uzak ve haber yazım tekniklerine uygun hazırlanması gerekmektedir.

Kurumsal İletişimde Duyuru Panolarının Önemi

Kurum içi iletişim içerisinde sıklıkla kullanılan araçlardan biri diğeri duyuru panolarıdır. Duyuru panoları, az masraflıdır ve hızlı bir iletişim sağlar. Herkesin görebileceği bir yer de asılı olması gereklidir ve güncel ve kullanılan kağıdın temiz olmasına dikkat edilmesi gerekir. Duyuru panolarında renkli kâğıt kullanımı, karikatürler bilginin yayılmasında daha etkili olur.

Öneri İletişim Kutuları: Çalışanların kuruma yönelik görüşleri, öneri ve olabilecek şikayetleri için kullanılır. Buradan alınan bilgilerin yöneticiler tarafından ciddi şekilde değerlendirilmesine ve sonuçlandırılması gereklidir.

Eğitim Seminerleri: Kurumlarda gerçekleştirilen konferans veya seminerler kurum içi etkileşim sağlar.  Bu tür toplantılarda çalışanlar yöneticilerini görür yönetim arasındaki ilişkiler olumlu yönde etkilenir. Kurum için düzenlenen eğitim programlarının kurum dışında yapılması düşünüldüğünde ayrıca sosyal programlara da yer verilmesi ve ilgili çalışmaların yürütülmesi sağlanmalıdır.

Broşür: Az sayfalı ve bol resimli olarak iki ayrı amaç üzerine hazırlanır. Genel amaçlı broşürler, kurumun olumlu imajını yaratmaya yönelik, daha çok kurumu anlatan broşürlerdir. Özel amaçlı broşürler ise belirli hedef kitleye özel hizmetleri anlatan broşürlerdir. Bir broşürün en önemli sayfası ön ve arka kapaktan oluşur. Broşür ele alındığında okuyucuların dikkati ilk bu sayfada toplanır. Bu alanda ilgili çekici bir görsel malzemenin olması gereklidir. Önemli konular için sayfanın iç kısmından yararlanılır. Yazılar, fotoğraf, vektörel düzenin uyum içinde olması sağlanmalıdır.

Yıllık Raporlar: Kurumun bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalarının anlatıldığı bir yayın türüdür. Kurumun tarihçesi, yönetim bilgilendirmesiyle birlikte faaliyet gösterdikleri alan ile ilgili sorunlar, ülke ekonomisi, hakkında detaylı araştırmaların yer aldığı bir yayın türünden oluşur. Toplumsal sorumluk uzantısı olarak değerlendirilen yıllık raporlar hem kurum içi iletişim hem de bir halkla ilişkiler aracı olarak da iletişim üzerinde etki gösterir.

Kurum İçi İletişim Sorumlusu Hangi Departman Adıyla Görev yapar?

Günümüzde birçok şirketin kurum içi iletişim çalışmalarını halen insan kaynakları birim üzerinden gerçekleştirildiği ve kurumsal iletişim departmanından süreçle ilgili destek alındığı görülmektedir. Her iki birimin çalışma alanının temelinde insan ve bilgi yönetimi vardır ve üst yönetim ile sürekli iletişim halindedirler. 

Kurum İçi Toplantılar Neden yapılır?

Toplantılar, bir kurum içinde gerçekleştirilmesi istenen amaç ve hedefler için çift yönlü iletişim hakkı sunar. En önemli özelliği, toplantıya katılan bir çalışanın kendi görüşlerini söyleyebilmesini sağlar. Toplantı sırasında olası tartışmaların yaşanmaması için iyi bir plan ve sürdürülebilir bir müzakere yönetimine ihtiyaç vardır.

Kurumsal İç İletişim Toplantı Planı Nasıl Hazırlanmalıdır?

Toplantının konu ve hedefleriyle birlikte niçin yapılacağı değerlendirilmeli, iyi bir toplantı verimi sağlayabilecek kişi sayısı oluşturulmalı. Bu konudaki çalışmalar pizza dilimi tabiri ile toplantının en fazla 8 kişi ile yapılması halinde en iyi verimin alınabileceğini söyler. Toplantı yeri, kullanılacak ekipman ve etkinlik süreç planı belirlenir. Toplantı zamanlaması ve katılabilecek kişilerin zamanlamaya uymasının yazılı teyit edilmesi beklenir.

KURUMSAL İTİBARINI KEŞFET

Kurumsal itibar bir plan dahilinde ilerleyen daimi iletişim çalışmalarından olumlu ölçüde etkilenir fakat hiçbir zaman ve bu şekilde yönetilebilecek durağan bir yapı da sahip olmamıştır. Durgunluğun içinde var olan değişime ayak uydurması gereklidir. Bu yönüyle iletişimden kolayca etkilenen dinamik bir yapısı vardır.

Bir Kurum İçerisinde İtibar Nasıl Oluşturulur?

Kurum itibarının oluşturulmasında, birçok faktör birlikte rol alır. Bunların başında kurumsal iletişim, sosyal sorumluluk ve yönetim kurulu başkanının etkisi büyüktür.

 • Kurumsal İletişim: Bir kurumun ihtiyaçları doğrultusunda düşünür ve tüm kurumun enerjisini bu -ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde detaylı bir plan hazırlayarak uygulamaya koyar. Kurumsal iletişim bir kurumda iç ve dış hedef kitlesine yönelik tüm iletişim ilişkilerini destekleyici bir olgudur. Uzun vadede tüm iletişimi destekleyerek iyi bir imaj algısı oluşumuna yardımcı olurken, bazen de bu imajı korumak veya değiştirmek için farklı yöntemlere başvurur. Kurum itibarını yenilik zeminine hazırlar.
 • Sosyal Sorumluluk: Kurumlar günümüzde sadece üreterek ve satarak tüm kitlelere ulaşılamayacağının farkındalar. Kamuoyundan yeterince kabul görmeyen kurumlar kaybolur gider. Bu sebeple kurumlar topluma farklı metotlar ile katkıda bulunma gayreti içerisindedirler. Kurumsal sosyal sorumluluk toplum refahını yükseltecek şekilde tasarlanmış çalışmalardır. Bu tür faaliyetler kurum itibarını ve kurumsal marka değerinin yükselmesini sağlar.  Rakiplerinden bu çalışmalarla ayrılan bir kurum tüketici gözüyle bakıldığında topluma faydalı çalışmalar yaptığını görmek ister, diğer paydaşlar tarafından bakıldığında (yatırımcılar) sosyal sorumluluklarını yerine getiren kurum olgusunu ilerletmiş ve güven sağlamış algısı sağlarlar.
 • Yönetim Kurulu Başkanı: Kurum içerisinde yöneticiler görevi insanlarla iç içe olunan iş dünyasının temelinde etkin bir rol sergilemek, kurum hedefleri, başarısı ve imajını yükseltebilmek, stratejik kararlar almada rol oynamak, kurumu iyi bir şekilde temsil ederek kurumun itibarı koruyabilmek yöneticilerin görevlerinden bir kaçıdır. Kamuoyunda bir kurumun algılanmasında etkili olan en önemli iş grupları içerisinde yönetim kurulu başkanı da önemli rol oynar. Birçok araştırma göstermiştir ki yönetim kurulu başkanları bir kurumun itibarını yükseltebilir veya düşürebilmekte etkisi oldukça fazladır.

Kurumsal İtibar Risk Yönetimi Nedir?

Bu kurumun itibarına yönelik en ufak bir tehlike büyük zararlara yol açabilir. Bu gibi olaylar her daim karşımıza çıkabilir. Bir kurumun kültür ve imajının yaratılması yıllar alırken itibarın korunması ne denli yüksek ve gerekliyse itibar riski yönetimi de o derece önemlidir. İtibar riski yönetimi kendi plan çerçevesinde gerçekleşen zararı asgari düzeye indirgeyebilmektir.

Bir Kurum İçin Risk Sayılabilecek Olasılıklar Nelerdir?

Bir kurumun karşılaşabileceği olası riskler grubunda yer alan;

 • Doğal afetler
 • Sistemden kaynaklı ortaya çıkan afetler
 • Hukuki riskler
 • Tasarım ve ürün hataları
 • Piyasaya sürülecek yeni bir ürün hakkındaki bilgi sızıntısı,
 • Küresel sağlık,
 • İş ve işçi hak ve sorunlarını barındıran ilişkiler,
 • Devlet yaptırımları,
 • Yönetici davranışları,
 • İşletmenin mali durumu gibi risklerden işletmeler bir şekilde etkilenmektedir.

İtibar Yönetimini Belirleyici Etken Özellikler Nelerdir?

İtibar yönetimi üst yönetimden alt birimlere doğru ilerleyen aktif bir sorumluluktur. Kurumların iyi bir itibara sahip olması için birtakım özelliklere ihtiyaç vardır. Bunlar, Yönetim, ürün ve hizmet kalitesi, finansal yatırım olarak marka değeri, Topluma karşı sorumluluklar olarak itibarın korumasına yönelik destekleyici etkili özelliklerdir.

İtibar Yönetiminde İletişim Stratejisi Nasıl Oluşturulmalıdır?

Kurumlar tüm departmanlar arasında ve tüm paydaşlar dahilinde bütünleşik bir iletişim stratejisi izlemelidir. Kurumun hedef kitlesi ile temel iletişim bağlantısı belirlenmeli, markayı farklılaştırıcı yenilik özellikleri varsa bunu destekleyici mesajlar sunulmalıdır. İç tarafta kişiler ön plana çıkarılarak çalışanların nasıl motive olduğunu belirlemek ve bunun üzerine yoğunlaşmak önemli hususlardandır.

Kurumlar İyi Bir İtibar Elde Edebilmek İçin Neler Yapar?

Kurumlar kamuoyu önünde nasıl göründüklerini ve nasıl görünmek istediklerini belirlemek zorundadır. Başarılı reklam çalışmaları, yaratıcı sponsorluklar, promosyonlar, kullanılan iletişim dili bunlardan sadece birkaçını temsil eder. Doğru bir itibar algısı yıllar sürer. Kurumlar detaylı bir bütünü barındıran itibar yönetimi programına sahip değillerse, ortaya çıkacak sorunlar kriz biçimini alacaktır. Krizlerin varlığı gerekenden çok daha fazla özveri ister ve zor yönetilir.

Bu yazıyı beğendiysen
şimdi paylaş!   

PLANLAMANIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI

Planlama giderek büyüyen karmaşık organizasyon yapıları içerisinde belirlenmiş amaç ve hedeflere hızlı ve etkin cevap verme sistemidir. Hedeflenilen sonuca eldeki verilerle en az kaynakla, en kısa zaman içerisinde en kısa yoldan ulaşmayı sağlar. Bir kurum veya bir işletmenin rekabet olsun veya olmasın pazardaki varlığını ve bilinirliliğini sürdürebilmesi için öncelikle iç kulvarda başarılı olabilmesi, değişikliklere ayak uydurabilmesi ve bunları bir plan hattında planlayarak yapabilmesi zorunlu bir olgudur.
Planlama, bireyler ve kurumlara nereye gittiklerini görme imkânı tanır. Kurumlar için stratejik planlama yapmak önemlidir. Gitmek istedikleri yere nasıl, hangi yolla, hangi aşamalardan geçerek ne kadar sürede gitmeleri gerektiğini gösteren bir sistemdir. Aynı durum başarıyı yakalamak isteyen kişilerin kariyer planlama aşamaları için de geçerlidir.

Planlama Nedir? Planlamanın Özellikleri Nelerdir?

planlama, planlama nedir, plan, planlama ilkeleri, planlama aşamaları, planlama yapmak
Planla…

Plan zirveye giden yolda belli süreçleri içinde barındıran genel bir sürecin tamamını tanımlanırken; planlama nedir dediğimizde amaçlar ile sizi hedeflere ulaştırmanın yolları için araçların seçimi ve belirlenmesi şeklinde tanımlanabilmektedir.

 • Planlama bugünden geleceğe olmak istenilen yere yönelik çalışmalar bütünüdür.
 • Belirlenmiş bir dönemi kapsar.
 • Faaliyetler ve aksiyon üzerinde iç içe bir uygulamadır.
 • Bir dizi karar mekanizmalarının bir araya getirilmesini sağlar.
 • İşletme içerisinde planlama işiyle görevlendirilmiş yetkili bölümler oluşturulmalı, bu bölümler araştırmaya dayanmalıdır.
 • Sürekli ve geliştirilebilir olmalıdır.
 • Önceliğin eldeki kaynakların kullanımına yön verebilir nitelikte işlevsel özelliği olmalıdır.
 • Yalın ve net olmalıdır.

Planlamanın İlkeleri Nelerdir?

planlama, planlama nedir, plan, planlama ilkeleri, planlama aşamaları, planlama yapmak
Organize et…

Planlama da bir örgüt içerisinde yer alan ilkeler üzerinden bir sistem kurulurken, planlamanın kendi içerisinde yer alan yapısal özelliklere de uygun olması gerekmektedir. Planlama ilkeleri 8 aşama ile örgüte yön verir.

 • Planlama arzusu
 • Zaman
 • Alternatif planlar
 • Rakipleri izleme ve değerlendirme
 • Esneklik
 • Haberleşme
 • Somut, nitel olma 
 • Rapor hazırlığı

Planlama Aşamaları Nelerdir?

planlama, planlama nedir, plan, planlama ilkeleri, planlama aşamaları, planlama yapmak
Hedef Belirle…

Planlama süreci belirli aşamalardan oluşur. Aşağıdaki planlama aşamaları başarılı bir planın hayata geçirilmesi için izlenmesi gereken süreci gösterir. 

 • Amaçların Saptanması
 • Olanakların Araştırılması
 • Seçeneklerin Belirlenmesi
 • En Uygun Seçeneğin Belirlenmesi
 • Plan Hedeflerinin Saptanması
 • Planın Denetimi

Planlamanın Yararları Nelerdir?

planlama, planlama nedir, plan, planlama ilkeleri, planlama aşamaları, planlama yapmak
Detaylandır…
 • Planlama geleceğe yönelik harcanması gereken kaynaklar konusunda hata payını en aza indirir.
 • Sürekli değişmenin içerisinde fırsatları gösterir, tehlikelere hazırlıklı olunur. Tüm gelişimi her koşulda iyi değerlendirildiği taktirde kendileri için değerlendirebilme fırsatının önünü açar.
 • Kurumun departmanlar arası tüm potansiyelini geliştirir ortak çözüm ve sorumluluklar aşılar.
 • Planlama işletme yönetimi açısından sistemli düşünebilme ve karar alma alışkanlığı getirir.
 • Yönetim de birleştirici bir görevi vardır. Ayrı ayrı departmanlara sahip büyük bir şirket içerisinde bireyler tek bir amaç üzerinden bir plana sadık kaldığında tepe yöneticilerinin inandığı aynı zihin yapısıyla görevine yürür.
 • Planlama yapmak disiplin getirir. Bu süreci benimseyen tüm çalışanlar bu disiplin alışkanlığını kazanarak sistematik çalışırlar. Günlük kararları dahi uzun vadede nasıl alacaklarını ve nasıl yaymaları gerektiğini öğrenirler.
 • Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya bilgi tecrübe akışı yaratır. Farklı görüşleri bir araya toplar, süzer ve dengeler.
 • Kriz anlarında işletmeye zarar verici etkenleri belirler ve iyi bir kriz yönetimi ile önlem alınmasını sağlar.
 • Kontroller için temel standartlaşma oluşturur.
 • İspatlanmış sonuca ulaşmış her plan, gidilmesi gereken en pratik, en iyi yol haritasını bize verir.

Planlamanın Sakıncaları Nelerdir?

 • Önemli zaman ve enerji harcaması gerektirir.
 • Nitel elde edilen verilerin işlenmesi için elektronik sistemlerin kullanılması, istatistiksel yöntemlerden yararlanılmasını gerektirir. Uzman kullanıcılar tarafından oluşturulması gerekli bu çalışmalar maliyetlidir. Yönetim tarafından bu planlama araçlarına eğer yabancı kalınırsa kullanım ifadeleri, açıklamalar bilinmezse ortadaki hatalar görmezden gelinip sakıncalı durum oluşturabilir.
 • Büyük yatırımlar için yapılan planlamalardaki en ufak yanlışlıklar işletmelerin büyük zarara uğramasına neden olabilir.
 • Planın kapsayacağı uygun zaman yönetimi konusunda hatalar yapılabilir. Hızlı değişmelerin görüldüğü durumlarda sürekli kararlar almak gerekir. Sürekli yeni kararlar planlarda da değişikliğe yol açabilir. Gereken inceleme ve araştırma yapılmaksızın alınan kararlar planın gidişatını etkiler.
 • Plan standart bir yöntem ortaya çıkarır, değişen koşullara uyum sağlanabilmesi için belirli önlem alınmasını gerektirir.
 • Planlamanın en önemli sakıncalarından biri plan uygulayıcı çalışanların girişim ve yenilik potansiyellerini köreltmesidir. Plan belli bir sistem içinde kalanların yaratıcılığını azaltır.

Planlama yapmak eğer doğru yöntemler uygulanırsa başarı için iyi bir rehber oluşturur. Bu sebeple planlama yapmadan önce planlama nedir ve nasıl uygulanması gerekir iyice kavranmalı; sonrasında plan yapmaya başlanmalıdır. 

Plan ve planlama nedir?
Plan bir işi yaparken izlenilen yoldur. Planlama ise, bir amaç doğrultusunda küçük hedefler belirleyerek asıl istenilene bizi ulaştıracak araçların seçimidir. Planlama yapılırken önce yapılacak işler belirlenir.

Planlama yapmanın yararları nelerdir?
Yöneticilerin dikkatini amaca yöneltir. Personelin çalışmalarını belli bir amaca yoğunlaştırır. Zamanın ve emeğin boşa harcanmasını önleyerek kaliteli çalışılmasına zemin hazırlar.

Planlama yapmanın dünü, bugünü ve yarını nedir?
Planlama dün için nerede olduğumuzu geride ne bıraktığımızı gösterir. Bugün için yöneticinin bugünkü işinden fazla, varması gereken noktaya odaklanması içinde bulunduğu bugünkü durumu ihmale yol açacak ve planlamanın performansını düşürecektir. Yarın için; Bugünden başlayarak aşama aşama tüm koşullar değerlendirerek yarın için elimizde ispatlanmış bir yol haritası görevi görür.

KURUM KÜLTÜRÜ VE LİDER ETKİSİ

Kurum Kültürü, kuruma bir kişilik kazandıran soyut bir kavramdır. Bir kurumun yapısını belli kurallar çerçevesinde sürdürerek kurum çalışanının o kurumu aitliğini hissettirir. Organizasyon yapısından, çalışma düzenine, etkinliklerden, kutlamalara disiplin ihlaline kadar büyük bir alanı kapsar. Kurumların da değerleri, ilkeleri, amaçları vardır ve bunların hepsi her kuruma göre kendi özgünlüğünü yansıtan niteliklerdir. İşletme içerisinde sözlü ve sözsüz kurallar, davranış ve düşünce biçimlerini kurum kültürü içerisinde değerlendirilir. Bu unsurlar kurum içinde nasıl giyinilmesi ve davranılması gerektiğini, iş arkadaşlarına, yöneticilerine ve müşterilere gösterilmesi gereken hassasiyet ve davranış biçimlerini belirtir.

Kurum Kültürünün En Temel İşlevleri Nedir?

Kurum kültürü, kurumda çalışan herkesi kurum içi yaşam biçimi haline dönüştürür. Kurum kültürü ile iş ortamına kimlik kazandırılır. Bu kimlik ile çalışanın iş ortamına bağlılığı sağlanır ve kuruma her yönüyle sahip çıkmalarını teşvik edilir. Kurum kültürünün oluşmasındaki en önemli etken güçlü bir liderlik tarzıdır.

 • Kurum kültürü; Kurum içindeki insanları aynı değer ve aynı çalışma anlayışı içerisinde yakınlaştırır.
 • Kurumu bağlayıcıdır. Bütünlük ve etkileşim sağlar.
 • Değişen çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağlar. Bir kontrol aracıdır.
 • Kurum için de kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar.
 • Kurum için önemli olan ifadeyi belirler.
 • Çalışanlara aidiyet hissi sağlar. Kurum kimliği oluşturur
 • Çalışanların davranış biçimini belirler ve kurumun değerlerine bağlılık oluşturur
 • Kurumun hedeflerine ulaşması için gereken inancı temsil eder. Yol gösterici rehberdir
kurum kimliği,kurum kültürü,liderlik,iletişim,işletme,lider,
Kurum ve Lider

Kurum ve Lider İlişkisi Çalışanlara Nasıl Benimsetilir?

Kurumda güçlü liderlik tarzı ile karşılaşan birey, onun kişiliğini kendine örnekler. Bu durum, kurumda liderlik figürünü benimseyerek çevreye yayılır. Kurum kültürünün oluşumuna destek verir. Birini örnekleyerek kazanılan davranış diğer çalışanlar için de model oluşturur. Zamanla kazanılan davranışlar, alışkanlıklara ve ortaklaşa öğrenilen kültürel kalıplara dönüşür. Bu kalıplar bir işletme için kurum kültürünü oluşturur. Lider içinde bulunduğu iş ortamını bu sayede dengede tutar.

Lider, kurum çalışanları arasında bir uyum oluşturur. Kurumlarda en önemli konulardan biri kurum kültürünü çalışanlarına doğru şekilde iletip benimsetilmesini sağlamaktır. Lider ile kurum personeli arasındaki iletişimin güçlü olması, kurum kültürünün de gücünü yansıtır. Liderler kurumu ileriye taşıdığı gibi geriye de götürebilmektedir. Kurumdaki liderler kendi varsayımları dışında davrandıkları takdirde kurum kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Bir kurumun hiyerarşik düzende en tepedeki kişinin düşüncesi tutumlara, tutumları davranışa, davranışları alışkanlıklara, alışkanlıkları karaktere ve karakteri kültürüne dönüşür. Liderlerin davranış biçimi kurumlar için en önemli unsurdur. Lider bir kurumu tensil eden kişidir. Kurum içindeki süregelen kültürel çeşitliliği yönetmek ve uygun bir noktada buluşulmasını sağlamak liderlik yeteneğidir.

Etkili Bir Kültür Yönetimi İçin Liderlere Düşen Görevler Nedir?

 • Kuruma ait özel bir planlama yaparak kuruma özgü kültürel altyapıyı belirler.
 • Misyon, vizyon, amaçlar, stratejiler dahilinde tüm yapıyı departmanlar arası süreçlerle uyum içinde tutmak.
 • Kurumun çalışanlara ne anlatmak istediğini, değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek.
 • Uygun performans yönetimi kurmak, Hatalar için yazılı belirlenmiş yaptırımlar oluşturmak.
 • Kuruma ait eğitim uygulamalarını yönetmek.
 • Kurumdaki tüm alt kültürlerin özelliklerinden yararlanarak ortak bir kültür inşa etmek

Liderler kurum kültürünün ne şekilde etkin kullanıldığını ne zaman ve nasıl yenilikçi bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini değerlendirebilmelidirler. Kısacası kurum kültürünün yönetimi temel bir liderlik ve yönetim yetkinliğidir.

kurum kültürü,liderlik,iletişim,işletme,lider,
Kurum ve iletişim başarısı

Kurumlar Neden Bir Kültür Oluşturmak İster?

 • Kültür, iş yaşamındaki tüm olaylar üzerinde söz sahibidir. İşin yapılış ve sunuluşunda çalışanlar ve müşteri ilişkileri üzerinde son derece önem arz eder.
 • Kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek için kurum kültürünü korumak ve ona değer vermek zorundadır. Güçlü bir kurum kültürüne sahip olan işletmeler başarıya daha çabuk ulaşır.
 • Bir kurumda çalışanlar tarafından benimsenen, kalıcı, yol gösterici değerler sisteminin oluşturulması onları her koşulda motive edecek liderlerin var olmasıyla bağlıdır.
 • Liderlik tarzı kuvvetli olan kurumlar dinamik kurumlardır. Birbirleriyle etkileşimi yüksektir.

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum içindeki insanları aynı değer ve aynı çalışma anlayışı içerisinde yakınlaştırır. Bir kurumda çalışanların davranış biçimlerini yönlendiren kuralların, amaç ve değerlerin, alışkanlıkların kuruma özgü prensiplerle sözlü veya sözsüz dile getirildiği, çalışanın iç çevre dahilinde bu bilgileri taşımayı kabul ettiği kuruma özgü iş yapış sistemidir.Kurum kültürü, kurumda çalışan herkesi kurum içi yaşam biçimi haline dönüştürür.

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Kurum kültürü, yöneticilerin çalışanlarla birlikte belirledikleri amaç ve hedefler ile görev ve sorumlulukların en ufak detayına kadar belirlendiği çalışma prensipleri şeklinde oluşur. Kurum kültürünün oluşmasındaki en önemli etken güçlü bir liderlik tarzıdır. Kurumda güçlü liderlik tarzı ile karşılaşan birey, onun kişiliğini kendine örnekler. 

Kurum Kültürü Geliştirilebilir mi?

Kurum içerisindeki insan kaynakları uygulamaları kültür aidiyetinin geliştirilmesi ve çalışanlar tarafından pekiştirilmesinde büyük önem taşır. Değerler üzerine kurulu bir kültür kurum yapısını ve bilinirliliğini uzun vadede geliştirecektir.

GİRİŞİMCİLİK VE FİYATLANDIRMA DÖNGÜSÜ

Bir girişimde başarılı olmak için yapılacak en önemli adımlardan biri işi nasıl ücretlendireceğimizi bilmektir. Doğru ve yerinde kurgulanmış fiyatlandırma yöntemi olmadan, ürün ya da sunulan hizmet bize başarı ve kar getirmez. Aksine hatalı ürün fiyatlandırması; şirketinizin konumunu bile etkileyebilir. 

Fiyatlandırma Nedir?

Bir girişimciyi en çok zorlayan konulardan biri ürüne değer biçmek ve bir değer biçmek ve onu fiyatlandırma kısmıdır. Ürün fiyatlandırma içerisinde birçok farklı fiyatlandırma stratejisi bulunmaktadır. Her bir ürün veya hizmete aynı pazar için uygulanabilecek bir hipotez yoktur. Başarılı bir fiyat stratejisi geliştirmek için hedef müşteri belirlenmesi, onların nerelere harcama yaptığının listelenmesi, piyasadaki rakiplerin tutumu ve rekabet analizi belirlenmesi fiyat-kalite dengesini için net bir uyum sağlanmalıdır.

Fiyat belirlemek neden bu kadar önemlidir?

FİYAT
Bir fiyatın olmalı.

Girişimci fiyatlandırdığı ürün veya hizmetinden en başta para kazanmak ister. Doğru ürün fiyatlandırması piyasa ve müşteri yönünden şirketin potansiyelini etkiler ve belirlenen fiyata yönelik satış gücü oluşturur. Ürün veya hizmetiyle maliyetleri karşılayan girişimci doğru fiyat kurgusu ile kar elde ederek işini büyütme fırsatı yakalayabilir. Şirket adına atılacak her küçük adım işletmeyi doğrudan veya dolaylı mutlaka etkiler. Fiyatlandırma da bu aşamalardan birisidir. 

Fiyatlandırma Aşamasında En Önemli Kurallar

Müşterilerinizi Tanıyın

Pazar araştırmasının ilk ve en önemli kuralı müşterilerinizi tanımaktır. Hedeflenilen pazarda hedef kitlenizin hangi ürüne ne kadar para ödeyeceğini ve algıladığı kaliteye göre ne kadar daha fazla ödeyebileceğinin bilinmesi girişimcinin doğru fiyatlandırma yapmasını sağlar. Bunun için var olan müşterilere anket düzenlenebilir, satın alma alışkanlıkları hakkında bilgi toplayabilir, pazar araştırması yapan şirketlerden destek hizmet alabilirsiniz.

Hedef Kitlenizi Doğru Belirleyin

Doğru hedef kitle seçimi, ürün ve hizmetlerinizi başarıya ulaştırmanız da en önemli adım olarak kabul edilir. Girişimlerin çoğu ürünü yanlış kişilere satmaya çalıştıklarından veya ürünün sağladığı faydanın belirlenen hedef kitlesi tarafından ihtiyaç duyulmadığından başarısız olur. Bu sebeple girişimci önce kendini tanımalıdır. 

 • Hangi ürün ve hizmetleri sunuyorsunuz? 
 • Bu ürünler kimler için uygun?
 • Ürünü alacak hedef kitle nerede yaşıyor?
 • Yaş aralığı nedir?
 • Eğitim düzeyi nedir? 
 • Erkeklere mi Kadınlara mı? Her ikisine mi sunulacak?
 • Geliri nasıl? 
 • Kullanıcı kendisi mi yoksa başka biri mi?

Peki, girişimci olarak siz nasıl bir müşteri hedefliyorsunuz? Bir ürüne kalitesinden ve özelliklerinden ötürü daha fazla ödeme yapmayı göze alan niş bir pazar mı, ucuz ürünleri takip eden müşterilerin oluşturduğu geniş bir pazar da mı olmayı hedefliyorsunuz? Bunların her ikisinde de girişimci farklı fiyat stratejileri oluşturması gerektiğini bilmelidir.

Rekabet ve Rakip Analizi 

Fiyatlandırma stratejisi belirlenirken pazardaki rakiplerin kim olduğu, rakiplerin durumu ve müşterilerin rakipler arasındaki farkı ne derecede algıladığı bilinmelidir. Fiyat değişikliği esnasında piyasadaki benzer ürünler üzerinden fiyat stratejilerine gidilmesi önem taşır.

Temel Fiyatlandırma Stratejisi 

fiyat
Fiyat tercihleri yaratmalısın.

Düşük fiyatlandırma: büyük bir müşteri bölümünü kapsar. Bu strateji ile daha fazla satış yapılır fakat satış başına daha az kazanırsınız. Fakat müşteriler alışveriş yaparken paralarının karşılığında bir değer de satın alırlar. Müşteriye piyasanın en ucuzunu sunmak, ödediği paraya oranla daha az bir değer algısını yol açabilir. Bu algı müşteri memnuniyeti ile doğru orantılıdır.

Yüksek fiyatlandırmada ise pazarın ve hedef kitlenin üründen beklentileri fazladır. Hedef kitle parasıyla alabileceği ürün veya hizmetin daha fazlasını satın almak ister.  Fiyatlandırma yaparken kitlenin satın alma gücü ve satın alma isteğine bağlı olarak bir fiyat politikası belirlenmektedir. Hedef kitle her zaman sizden daha iyi fiyat veren rakipleri araştırır. Müşterinin istediği fiyatın daha yukarısından satış yapmak, satışları düşürebilir.

Ne olursa olsun girişimci öncelikle uygun pazarda doğru hedef kitleye sunduğu ürün veya hizmetine göre bir fiyatlandırma yapmalı ve yapmak istediği düşük veya yüksek fiyat stratejilerini de buna göre planlamalıdır. Girişimcinin en büyük hedefi para kazanmaktır. Para kazanmaya başladıktan sonra pazardaki payı büyütmek için farklı stratejiler uygulayarak piyasada kalmaya çabalar. Bir marka haline gelirken piyasada tutunabilmesi gereken fiyat dengesini yakalaması kaçınılmazdır.

Girişimcilik üzerine eğitim alabilir miyiz?

Girişimcilik hakkında Enstitüden eğitim almak mümkün. Üstelik sertifikalı online eğitim sayesinde dilediğiniz yerden erişim sağlamanız mümkün. Girişimciliğe giden yolda zafere daha emin adımlarla ilerlemek için Girişimcilik ve Değer Yaratma Stratejileri Eğitiminin size büyük faydası olacaktır.
 

 • İşletme,
 • Girişimcilik,
 • Fiyatlandırma,
 • Strateji,
 • Hedef kitle
 • Girişimcilik

KURUMSAL VE ONLİNE İTİBAR YÖNETİMİ

İtibar; Saygınlık, prestij olarak ifade edilmekle birlikte bir kişi ya da kurum hakkında olumlu ya da olumsuz değer yargılarını açıklar.  İşletmeler için kurumsal itibar yönetimi, her sektör için gün geçtikçe önem arz etmektedir. Belli bir itibarla algılanmak isteyen tüm kurumlar kendi içinde ve markası adı  altında itibarını koruyabilecek ve sürdürebilecek şekilde kurumsal iletişim adı altında itibar yönetimini planlamaya çalışmaktadır.

İtibar yönetimindeki en önemli husus Memnuniyet, kalite ve iletişim’dir. Hedef kitlesini memnun edemeyen bir işletme için itibardan söz edilemez. Ürün veya hizmeti ne kadar iyi olursa olsun yönetim kalitesindeki aksaklıklar gün gelir dengeleri alt üst eder. İyi bir iç ve dış iletişim olmadan müşteri veya tüketiciye doğru ulaşmak mümkün değildir.

İyi Bir İtibar İçin Kurumsal İletişim Nasıl Planlanmalıdır?

 • Kurumsal İtibarın biçimi üç şekilde karşımıza çıkmaktadır.
 • Yönetici gözüyle işletmenin nasıl göründüğü ve işletmeyi nerede görmek istediği,
 • Çalışanların çalıştıkları kurum hakkında bilgileri viral olarak nasıl ve nerede kullanmaları gerektiği,
 • Hedef kitle için sunulan ürün veya hizmetin kurumsal olarak pazarlandığı zihinlerde nasıl algılandığı,

Bunların hepsi kurumsal itibar yönetimini ele vermektedir.

online itibar
Değerlerin Nedir?

Kurumsal İletişim Departmanı bunun için ne yapar?

 • Ürün ve hizmete yönelik uygun hedef kitle araştırması yapar.
 • Toplumdaki algıyı yükseltecek iletişimi yüksek projeler üretir.
 • Kurumsal hedefler içerisinde kurumu temsil edecek özel etkinlikler planlar, sivil toplum kuruluşları ile bu projeler desteklemeye çalışır.
 • Çeşitli sanat ve spor dalları olmak üzere bilim, eğitim, sağlık, kültür, çevre dallarında yönetim kararı ile sponsorluk projeleri geliştirir.
 • Kamuoyundaki gelişme ve değişimleri takip ederi kurumu ilgilendirecek olumlu ve olumsuz her bilginin arşivlenmesi sağlanır.

Kurumsal iletişimin ve itibarın en önemli görevlerinden biri “Kriz yönetimi ’dir.

Günümüzde birçok marka veya işletmenin yaşadığı krizleri okuyor ve gözlemliyoruz. İşletmelerin birçoğu her an karşı karşıya gelebilecekleri bu yorgun dönemi doğru iletişim kanallarını kullanarak krizi fırsata dönüştürmenin peşinde koşuyor.

Kurumsal İtibarı Büyük Ölçüde Zedeleyen Bir Kriz Anında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 • Kriz anında iç ve dış iletişim ağını doğru kurmak ve olası krizleri öngörerek önceden oluşabilecek senaryolar üzerinde çalışılmış olması gerekmektedir. Bu sayede daha sakin ve o dönemi atlatabilecek şekilde aktif çalışılabilinir.
 • Doğruluğu tartışılan bir bilgi doğru zamanda net bir şekilde ulaştırılmalıdır. “…mış gibi yapılmamalıdır”.
 • Kamuoyunun algısını etkileyecek farklı yöntemler planlayarak uygulamaya hızla geçilmelidir.
 • Kurumsal itibar basın ilişkilerinin odağını oluşturur. Bir kriz anında medya kuruluşları ile iyi ilişkiler içerisinde olmak kurumsal itibar açısından önem taşır.

Basın bülteni hazırlamak, özel haber veya röportaj fırsatları yaratmak kurumsal itibar için gereklidir. Basın, medya kurumları ve özellikle online platformlar günümüzde insanların her konuya kolayca ulaşma imkanı sağlayacak en etkili iletişim kanallarıdır. Bu yüzden bunların tümü arasındaki ilişkinin her an doğru ve tutarlı olması gerekmektedir. Kurumlar online dünyada da aynı özeni göstermek zorundadır.

Online Platformlarda İtibar Yönetimi Nasıl Sağlanır?

Online itibar yönetimi, Bir kişi, kurum yada marka adına yapılan olumlu veya olumsuz yorumların ve  bilgilerin;  arama motorları, sosyal medya, haber siteleri, bloglar, forumlar, şikayet siteleri gibi mecralar üzerinden kontrolü sağlanarak yapılır.

Bu kontroller ile işletme adı altında çıkan ve herhangi bir kriz anında işletmeyi zor durumda bırakacak bilgiler listelenebilir. Bir marka veya bir ürün hakkında araştırma yapıldığında doğru olmayan online içeriklere ulaşabiliriz.

Bunlar; -Sahte hesaplar, Eski – kullanılmayan domainler, yanlış bilgilendirme, negatif yorumlar, kurumsal saldırılar, marka kötüleme, kişisel skandallar, rakipler, şikayet siteleri, bilgi sızdırma, taklit sayfalar oluşturarak hedef kitle üzerinde olumsuz etkiye neden olmaktadır.

Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için;

Online İtibar Yönetiminde Neler Yapılmalıdır?

 • İstenilen veriler üzerinde ölçümleme ve analiz
 • Rekabet analizi
 • CRM desteği
 • Dijital PR çalışmaları
 • Çok kanalı birlikte anında izleme araçlarından yararlanmak
 • Birden çok aksiyon planı
 • İlgili çalışanları belli konulara uygun görevlendirme
 • Ani bir kriz esnasında eylem planı yaratabilmek

Doğru bir strateji planı ile hedef kitle gözünde iyi bir imaj çizilmesine yardımcı unsurlardır.

KURUMSALLIK VE SOSYAL SORUMLULUK İLE MARKA FARKINDALIĞI

Kurumsallık, bir kurumun kendi yönetim şeklini belirleyip belli bir düzen içerisinde işleyişini sürdüren ve geliştiren bir yapının örgütsel sürekliliği anlamına gelmektedir. Kendine özgü kuralları ile toplumda yer edinerek sürekliliğini sağlamaya çalışır. Kurum, eldeki kaynaklarını kendi belirlediği hedeflerine ulaşmak için sürdürürken topluma yön verip çevresel beklentilerin sorumluluğunu da sosyal sorumluluk adı altında gerçekleştirmeyi üstlenerek yapar. Sosyal sorumluluk kavramı Türk Dil Kurumu açıklaması olarak incelendiğinde “sosyal” kavramı bize toplum bilimi toplumsal anlamını verirken, “sorumluluk” kavramı “Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet” açıklamasını vermektedir.

Neye göre Kurumsal, Kime göre Sosyal Sorumluluk?

Sosyal Sorumluluk Nedir?

KSS kavramı 1950’li yıllardan başlayıp 2000’li yıllara ait dönemde de koşulların gerektirdiği şekilde belirtilmeye çalışılmıştır. Bu tanımlar altında işletmeler kar hedefleri dışında toplumsal etkileşim ile de iş ilişkilerini de birleştirmeye yönelik çalışmış ve şimdiki kurumsal sosyal sorumluluk kavramı yerini almaya başlamıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk hedef kitleye yöneliktir. İçinde birçok ilgi alanı barındırır. Çok farklı alanlarda farklı uygulamalar ile gerçekleştirilir. Özellikle kültürel, sanatsal, eğitim, bilim, spor, sağlık, güvenlik, çevre konularında topluma destek ve yarar sağlamaktadır. Bu uygulamaları yapmak yeterli değildir, bunların sonuçlarını toplumla da paylaşmak gereklidir. Kurumsal Sosyal sorumluluk raporları günümüzde şirketlerin kurumsal yıllık rapor sunumları gibi hızla artmaktadır. Günümüzde Sosyal Sorumluluk şirketlerin bünyesinde ayrı bir çatı altında daimi çalışma alanı haline gelmiştir. Birçok şirket artık belli departmanlarda toplum ile birlikte olacağı projeler üzerine çalışır. Bu departman çalışanları; projenin hedeflediği toplumsal problemleri araştırır, tespit eder. Bu problemlerin çözümü için projenin planlama, yürütme, sonlandırma seviyelerini belirler. Yapılan çalışmaların ilgili alanda ve toplumsal boyuttaki kazanımlarını değerlendirir.

Amaçlanan hedefler için çalışma planı oluşturulur, çalışmanın yürütülmesi için gerekli olan iş birliği, görev dağılımı, zaman aralığı belirlenir. İzin alınması gerekli yerler var ise resmi yazışmalar yapılır.

Uygulanacak stratejiler ile karşılaşabilecek olası güçlükler belirlenir. Hedefe ulaşmak için farklı alternatif planlar bulundurulur. Yola çıkılır…

Projenin tamamlanmasıyla toplumsal kazanımların ne ölçüde, başarıldığı değerlendirilir. Belirlenmiş kriterleri içeren rapor hazırlanır Hazırlanan bu rapor grup üyeleri arasında yapılan iş birliği, projenin tasarlanması ve yürütülmesi aşamalarında karşılaşılan güçlükleri ve proje sonunda nereye vardıklarını açıklayacak şekilde değerlendirilir.

Günümüzde kurumlar sadece mal ve hizmet üretmez. Şimdiki zihinde kurumlar, toplumsal olayları takip eden ve onlar için bir şey yapabilmeye çabalayan, çevreyi koruyan, insan haklarını bilen ve uygulayan, içeride çalışanına dışarı da tüketiciye en iyi hizmeti vermeyi amaçlayan etik kurallara uygun kurumlar olarak düşünülmelidir. Son zamanlarda sosyal Sorumluluk kampanyaları ile marka farkındalığı yaratılmasına gidilmiş, markanın, o sosyal kampanyanın bir parçası olduğu ve destekleyicisi olduğu anlatılmaya çalışılmaktadır. Markaya inanan ve güvenen her bilinçli tüketici markanın sosyal sorumluluk projelerinin destekleyicisi ve temsilcisi olmuştur. Şirket içerisinde marka sorumluluğu elde edebilmek ve süreç kontrolü sağlayabilmek için özel olarak online eğitimlere katılarak, buralardan sertifika sahibi olarak daha güvenilir bir kaynak haline gelinebilmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk markaya toplum önünde varlığını hissettiren bir kimlik kazandırır.

Markaya Sosyal Sorumluluk Projeleri Ne Katar?
Markaya Sosyal Sorumluluk Projeleri Ne Katar?
 • Özel sektör de itibarı beraberinde getirir.Hisse değerini arttıran en önemli etkenlerden birini oluşturur,
 • Marka değeri artar,
 • Nitelikli, çabalayan, topluma yön verebilen personel yaratır,
 • İş dünyasında yeni her proje ile kurumsal öğrenme ortamı sağlar, kişinin bilgi ve becerilerini geliştirir, toplum üzerinde aktif rol üstlenir,
 • Kurum kültürü oluşturur,
 • Çevrenin toplumsal projelere duyarlılığın artmasına destek olur,
 • Yeni pazarlara projeler doğrultusunda kolayca adapte olunabilir,
 • Müşteri sadakati sağlar,
 • Verimlilik ve kalite seviyesi yükselir,
 • Risk yönetimini daha etkin kullanır,
 • Toplumun görüşlerine önem verir.

Kurumsal Sorumluluğun tam anlamıyla gerçekleştirilebilmesi için iş birliğinin tüm ortak paydaşları arasında bilinirliliği sağlanmalı, birbiri ile sürekli etkileşim içerisinde olması gerekmektedir. 

 • Marka,
 • işletme,
 • kurum kültürü,
 • sosyal sorumluluk,
 • KSS
 • İşletme