Kategori arşivi: Liderlik

KURUM KÜLTÜRÜ VE LİDER ETKİSİ

Kurum Kültürü, kuruma bir kişilik kazandıran soyut bir kavramdır. Bir kurumun yapısını belli kurallar çerçevesinde sürdürerek kurum çalışanının o kurumu aitliğini hissettirir. Organizasyon yapısından, çalışma düzenine, etkinliklerden, kutlamalara disiplin ihlaline kadar büyük bir alanı kapsar. Kurumların da değerleri, ilkeleri, amaçları vardır ve bunların hepsi her kuruma göre kendi özgünlüğünü yansıtan niteliklerdir. İşletme içerisinde sözlü ve sözsüz kurallar, davranış ve düşünce biçimlerini kurum kültürü içerisinde değerlendirilir. Bu unsurlar kurum içinde nasıl giyinilmesi ve davranılması gerektiğini, iş arkadaşlarına, yöneticilerine ve müşterilere gösterilmesi gereken hassasiyet ve davranış biçimlerini belirtir.

Kurum Kültürünün En Temel İşlevleri Nedir?

Kurum kültürü, kurumda çalışan herkesi kurum içi yaşam biçimi haline dönüştürür. Kurum kültürü ile iş ortamına kimlik kazandırılır. Bu kimlik ile çalışanın iş ortamına bağlılığı sağlanır ve kuruma her yönüyle sahip çıkmalarını teşvik edilir. Kurum kültürünün oluşmasındaki en önemli etken güçlü bir liderlik tarzıdır.

 • Kurum kültürü; Kurum içindeki insanları aynı değer ve aynı çalışma anlayışı içerisinde yakınlaştırır.
 • Kurumu bağlayıcıdır. Bütünlük ve etkileşim sağlar.
 • Değişen çevre koşullarında hedefin kaybolmamasını sağlar. Bir kontrol aracıdır.
 • Kurum için de kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar.
 • Kurum için önemli olan ifadeyi belirler.
 • Çalışanlara aidiyet hissi sağlar. Kurum kimliği oluşturur
 • Çalışanların davranış biçimini belirler ve kurumun değerlerine bağlılık oluşturur
 • Kurumun hedeflerine ulaşması için gereken inancı temsil eder. Yol gösterici rehberdir
kurum kimliği,kurum kültürü,liderlik,iletişim,işletme,lider,
Kurum ve Lider

Kurum ve Lider İlişkisi Çalışanlara Nasıl Benimsetilir?

Kurumda güçlü liderlik tarzı ile karşılaşan birey, onun kişiliğini kendine örnekler. Bu durum, kurumda liderlik figürünü benimseyerek çevreye yayılır. Kurum kültürünün oluşumuna destek verir. Birini örnekleyerek kazanılan davranış diğer çalışanlar için de model oluşturur. Zamanla kazanılan davranışlar, alışkanlıklara ve ortaklaşa öğrenilen kültürel kalıplara dönüşür. Bu kalıplar bir işletme için kurum kültürünü oluşturur. Lider içinde bulunduğu iş ortamını bu sayede dengede tutar.

Lider, kurum çalışanları arasında bir uyum oluşturur. Kurumlarda en önemli konulardan biri kurum kültürünü çalışanlarına doğru şekilde iletip benimsetilmesini sağlamaktır. Lider ile kurum personeli arasındaki iletişimin güçlü olması, kurum kültürünün de gücünü yansıtır. Liderler kurumu ileriye taşıdığı gibi geriye de götürebilmektedir. Kurumdaki liderler kendi varsayımları dışında davrandıkları takdirde kurum kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Bir kurumun hiyerarşik düzende en tepedeki kişinin düşüncesi tutumlara, tutumları davranışa, davranışları alışkanlıklara, alışkanlıkları karaktere ve karakteri kültürüne dönüşür. Liderlerin davranış biçimi kurumlar için en önemli unsurdur. Lider bir kurumu tensil eden kişidir. Kurum içindeki süregelen kültürel çeşitliliği yönetmek ve uygun bir noktada buluşulmasını sağlamak liderlik yeteneğidir.

Etkili Bir Kültür Yönetimi İçin Liderlere Düşen Görevler Nedir?

 • Kuruma ait özel bir planlama yaparak kuruma özgü kültürel altyapıyı belirler.
 • Misyon, vizyon, amaçlar, stratejiler dahilinde tüm yapıyı departmanlar arası süreçlerle uyum içinde tutmak.
 • Kurumun çalışanlara ne anlatmak istediğini, değerlerini yazılı bir belgeye dönüştürmek.
 • Uygun performans yönetimi kurmak, Hatalar için yazılı belirlenmiş yaptırımlar oluşturmak.
 • Kuruma ait eğitim uygulamalarını yönetmek.
 • Kurumdaki tüm alt kültürlerin özelliklerinden yararlanarak ortak bir kültür inşa etmek

Liderler kurum kültürünün ne şekilde etkin kullanıldığını ne zaman ve nasıl yenilikçi bir dönüşüme tabi tutulması gerektiğini değerlendirebilmelidirler. Kısacası kurum kültürünün yönetimi temel bir liderlik ve yönetim yetkinliğidir.

kurum kültürü,liderlik,iletişim,işletme,lider,
Kurum ve iletişim başarısı

Kurumlar Neden Bir Kültür Oluşturmak İster?

 • Kültür, iş yaşamındaki tüm olaylar üzerinde söz sahibidir. İşin yapılış ve sunuluşunda çalışanlar ve müşteri ilişkileri üzerinde son derece önem arz eder.
 • Kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek için kurum kültürünü korumak ve ona değer vermek zorundadır. Güçlü bir kurum kültürüne sahip olan işletmeler başarıya daha çabuk ulaşır.
 • Bir kurumda çalışanlar tarafından benimsenen, kalıcı, yol gösterici değerler sisteminin oluşturulması onları her koşulda motive edecek liderlerin var olmasıyla bağlıdır.
 • Liderlik tarzı kuvvetli olan kurumlar dinamik kurumlardır. Birbirleriyle etkileşimi yüksektir.

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum içindeki insanları aynı değer ve aynı çalışma anlayışı içerisinde yakınlaştırır. Bir kurumda çalışanların davranış biçimlerini yönlendiren kuralların, amaç ve değerlerin, alışkanlıkların kuruma özgü prensiplerle sözlü veya sözsüz dile getirildiği, çalışanın iç çevre dahilinde bu bilgileri taşımayı kabul ettiği kuruma özgü iş yapış sistemidir.Kurum kültürü, kurumda çalışan herkesi kurum içi yaşam biçimi haline dönüştürür.

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Kurum kültürü, yöneticilerin çalışanlarla birlikte belirledikleri amaç ve hedefler ile görev ve sorumlulukların en ufak detayına kadar belirlendiği çalışma prensipleri şeklinde oluşur. Kurum kültürünün oluşmasındaki en önemli etken güçlü bir liderlik tarzıdır. Kurumda güçlü liderlik tarzı ile karşılaşan birey, onun kişiliğini kendine örnekler. 

Kurum Kültürü Geliştirilebilir mi?

Kurum içerisindeki insan kaynakları uygulamaları kültür aidiyetinin geliştirilmesi ve çalışanlar tarafından pekiştirilmesinde büyük önem taşır. Değerler üzerine kurulu bir kültür kurum yapısını ve bilinirliliğini uzun vadede geliştirecektir.

DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE LİDERLİK

Değişim yönetimi, bir işletmenin olası ve planlanmış tüm hedeflerine ulaşabilmesi için bireysel ve kurumsal yönlü uygulanan işletmeyi yukarıya taşıyacak dönüşüm faaliyetlerini içerir.  Bir grup içerisinde uygulandığında tüm bireylerin ortak harekette başarılı olmalarını sağlar, onları bulundukları organizasyonda toplu olarak bir üst seviyeye taşır.

1990’lı yılların sonunda işletmelerde artarak baş gösteren personel sirkülasyonu, rekabet, hızlı olabilme, ürün ve servis çeşitliliği her işletmeyi kendi alanında değişime zorlamıştır. Bunlara yeni teknolojiler eklenmiş ve bu işletmelerin yeni teknoloji kavramlarına uyum sağlaması işletmeler için en önemli koşullardan biri olmuştur.

Değişim Nedir?

Değişim bir kurum için, kurgulansa dahi başarılı sonuç elde etmek için bireysel olarak çalışanların bu süreçte ne hissettiği ve bu sürece nasıl adapte olduklarının bilinmesidir. Bu süreç içerisinde yapılacak her küçük değerlendirme ilerde çıkabilecek problemleri çözer. Yapılması istenen farklı değişiklikler için neler gerekebileceğinin öngörülmesini sağlar. Adaptasyonu kolaylaştırır. Değişim yönetiminin kilit rolü değişimi üstlenen liderdedir.

LİDERLİK
Lider misin?

Değişimin Getirdiği Sorumluluklar Nedir?

 • Bir işletmeni değişim liderliğini üstlenen kişi işletmenin eksiklikleri konusunda geliştirilmesi gereken yerleri doğru analiz etmeli, kurum içerisinde etkin bir rol üstlenmelidir.
 • Lider kurum içi ve kurum dışı kurumu ilgilendiren tüm sorun ve önerilere bütünleyici ve analitik bir gözle bakmalı, yenilikçi ve objektif şekilde süreci yürütmeye çalışmalıdır.
 • İlerlemelerin sürekli takip edilmesi gerektiğinde yeniden yapılandırması gerekmektedir.
 • Bu süreçte yapılması ön görülen her değişikliğin çalışanın rutin iş hayatında neleri değiştirebileceğini tahmin edebilir olmak, çalışanın bu süreçte elde edeceği yeni yetkinliklerin tanımlamak, onlara eğitimler sunmak bir işletme için en alt seviyeden başlanması gerekli değişim yönetiminin temel taşlarını oluşturmaktadır.

Değişim Stratejisinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Değişim bir fırsattır ve düşüncede başlar. Kurumsal değişimle ilgili her düşünce streslidir ve uyumu içim bir süreç gerektirir. Değişim sürecine girmiş bir kurumda alınacak yeni kararlar vardır ve yeni kararların uygulamaya girmesi istenir. Uygulama öncesi bu kararların test edilebilir olması, çalışanların yeni sisteme uyumu ve iletişimi önem arz eder. Öncelikle kurum içi çalışanları değişime inandırma ve ikna süreçleri vardır. Çalışanların alınan kararlara olumsuz tepkileri olduğunda bununla baş edebilecek farklı formüller kurgulanmalıdır. Alınan her yeni kararın işin sonucunu ve mevcut düzeni etkileyebileceği bilinmeli, ilgili önlemler planlanmalıdır.

Siz de İşletmeniz için Değişimi Konuşturun

Günümüz şartlarına uyum sağlamaya çalışan geleneksel yapıda bir şirketin hayatta kalabilmesi için tasarlanmış ve kurumsallaştırılmış bir değişim yönetiminin önemi oldukça fazladır. Peki sizin işletmenizin değişim seviyesi nerededir hiç düşündünüz mü?

değişim
Değişim için ne yapabilirsin?

Bir kurum adına,

 • Değişimi yönetme konusunda ne kadar istekli ve etkin olduğunuzu biliyor musunuz? Neleri farklı yapmamız gerektiğini size ileten bir lideriniz var mı?
 • Geçmişte almış olduğunuz ama uygulamaya girmeyen kararlarınız var mı? Bunların neden işe yaramadığını öğrendiniz mi?
 • Geçmişte işe yaramayan fakat şimdi uygulanması gereken kararlarınız olabileceğinin bir listesini çıkarttınız mı?
 • Değişim yönetimi için etkin bir şekilde kurumunuza özel yürütecek bir strateji planınız var mı?
 • Departman arasında değişim yönetimini sorunlarının ne olabileceği konusunda çalışanlarınızla iletişim kurdunuz mu?
 • Değişimin hangi seviyede planlanması ve yönetilebilmesi için duruma uygun kişileri bu değişime organize ettiniz mi?
 • Değişimden elde edilecek her sonucun sadece şirket hedeflerine değil tüm paydaşlara yayılacak şekilde entegre edilip uyumlu hale getirebilecek bir iş planınız var mı?
 • Liderleriniz değişimin nasıl başarıyla yürütülebileceğini biliyor mu? Net vizyon ve hedeflerinizi belirlediniz mi?

Bir kurum içinde;

 • Çalışanlarınız değişmenin olası etkilerini biliyor mu?
 • Bu konuda bölüm başında atanan kişiler asıl değişim lideri dışında da sorumluluk alabiliyor mu? Alt kadrosuna bilgi verebilecek kapasitede harekete geçebiliyor mu?
 • Değişim esnasında kurumun rutin iş girişimlerinin yürütülmesine etki edecek teknolojik bir değişiklikte işin büyüklüğünün yeni sisteme aktarılış zamanlaması biliniyor mu?
 • Tüm işleyiş hakkında sonuçlar ölçülüyor, tedbirler alıyor ve oluşturulmak istenen yeni düzen için her başarıyı birlikte kutluyorsanız değişim sürecini başarı ile tamamladınız demektir.
 • Liderlik,
 • İç İletişim,
 • Değişim,
 • Yönetim,
 • İşletme,
 • Değişim yönetimi

NETWORKING NEDİR?

Networking iyi iş ilişkileri kurmak bilgi paylaşmak potansiyel ortaklar aramak için bir araya geldiği sosyoekonomik bir faaliyettir. Networking Türkçemize İlişki Geliştirme Ağı şeklinde çevrilmiştir. Doğru bir ilişki yönetim ağı kurmayı öğrendiğinizde sadece kariyerinizi geliştirmekle kalmaz kişisel yaşamınızı da baştan aşağı geliştirirsiniz. 

En iyi networker’ların sadece büyük iyi gelir getiren işletmeleri ve kariyerleri yoktur. Son derece iyi arkadaşlıkları vardır ve her zaman yeni fırsatlar için çizginin önünde bulunurlar. Becerilerinizi geliştirmek için öncelikle profesyonel bir ağ kurmayı hayal etmeniz gerekmektedir. 

Hayal edin. Bir toplantıya, bir partiye davetlisiniz ve tanıdığınız kimse olmamasına rağmen yabancılarla dolu kalabalık bir odaya giriş yaptınız. Göreviniz yeni insanlarla tanışmak, arkadaş edinmek ve kendinize özgü bir ağ kurmak. En başta bunu gerçekleştirmek zor gibi görünebilir ve Neden buraya geldim diyebilirsiniz. Bu durumu bazı küçük hamlelerle kendi lehinize değiştirebilirsiniz.

networking
iletişim kur

Etkinlikte Verilen İsim Etiketi İle Ne Yapılmalı?

Bir networking etkinliğinde yaptığımız ilk şeylerden biri isim etiketimizi almaktır. Bunun amacı kim olduğunuz, şirketinizin adı veya yaptığınız işin kısa açıklaması ile karşı tarafın sizin hakkınızda sizi tanımasa dahi ön bilgi vermesi amaçlıdır. Eğer bir etki sağlamak istiyorsanız isim etiketinize bir konuşma başlatıcı bilgi ekleyebilirsiniz.  “Liderlik Gurusu” gibi bir cümle yazmak dikkat çekip konuşma başlatıcı olabilmektedir. Etkinlikte etiketleri fark ettirmeden kontrol etmek konuşmak istediğin konularda kişilere daha çabuk ulaşmanı sağlayabilir.

Etkinlikte Nerede Ve Nasıl Olunmalı?

İnsanlar başka insanlarla tanışmak için bir etkinliğe katıldıklarında kendilerini etkinliğin girişine yerleştirirler ve bu onlar için en büyük olumsuzlukları da beraberinde getirebilir. Hatta hiç konuşmadan o etkinlikten ayrılabilirler. İnsanlar bir etkinliğe girdiklerinde onlarla konuşmak için onlara zaman vermelisiniz. İçgüdüsel olarak, yeni insanların etrafında yeni bir yerdeyken iki şey isteriz: Beslenme (bir içecek veya yiyecek) ve odayı araştırmak. Durmak için ise en iyi yer, insanların sadece içecek almak için yöneldikleri yerde durmaktır.

İnsanlar buradan bir şeyler alır ve ayrılmak üzere olurlar ve burada daima durmak istemezler fakat burası her zaman ağ etkinliklerinde kolay ve kısa konuşmaların oluştuğu yerdir. Kendinizi dilediğiniz an burada konumlandırabilir ya da olay yerinden geri çekilebilirsiniz. Ve avantajınızı daima kullanın. Sırada beklerken biriyle tanışma fırsatını asla kaçırmayın. Önünde ve muhtemelen arkanızda bir insanla tanışmanın en kolay yoludur. Eğer onlarla konuşmaktan hoşlanmazsanız içeceğinizi aldıktan sonra konuşmayı kolayca sonlandırabilirsiniz. 

Fakat insanların elinde yemekle çıktığı yerde durmamanız gerekmektedir. Çünkü dolu bir tabak yemeği olan biriyle konuşmaya başlarsanız, el sıkışmak zordur ve onların o an tek istedikleri yemek yemektir! İnsanların yemek büfesinden çıktığı yerde durmak yerine, kokteyl masasında durabilir ya da insanların yemek yediği masalarda oturabilirsiniz. İnsanlar tabağını bırakıp rahatça yediklerinde sohbet edebiliyorlar. 

Beden Dilinizi Kullanın

Networking oluşturma da gerçek bağlantılar kurmak zor olabilir. Eğer doğru bir el sıkışma alanından uzakta iseniz bunu kolaylaştırmak amaçlı beden dilinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca Baş eğme hareketi “Dinliyorum” un evrensel bir beden dili işaretidir. Bunu birileri size dikkatini verdiğinde ve onlarla tanışmaktan heyecan duyduğunu göstermek için yapabilirsiniz. Bu sizin daha fazla karizmatik görünmenizi sağlar.

Etkinlikte Networking Oluştururken Kartvizit Takası ve İsim Hatırlama Sorunu ile Başa Çıkma

Etkinlik olaylarında kartvizitlerde genelde iki sorun ortaya çıkar. Öncelikle, birisi sorduğunda garip bir şekilde kartvizit arayabiliriz. Ya da birinin kartvizitini kaybedersiniz ve ertesi gün o kişiye ulaşmak istediğiniz de ulaşamazsınız. Günümüzde her şeyin internette olduğunu farz etsek bile kartvizit alıp vermeyi kendi için önem arz eden kişiler kartvizitleri bulmak için sol cebi ve diğer kişilerin kartvizitleri sağ cebe koymak gibi kendinize özgü pratik kurallar koyabilir ve takas işlemlerini kolaylaştırabilirler. Aynı şey cüzdan çanta bölmelerinde de kişiye hız kazandırabilir.

İsimleri hatırlamak ise özellikle birden çok kez kişiyle tanışıldığında çok yorucu olabilir. Bunun için tanıştığınız kişinin ismine özgü ipuçları eklenebilir. Örnek: İlker- İlk-Er Birinci Asker, Gülay: Gül&Ay gibi hafızaya yerleştirilebilir. Buna benzer teknikler kullanmanız hem isimleri çabuk hatırlamanıza hem de yaratıcılığınızın gelişimine yardımcı olacaktır! 

Networking Oluşturmak İçin Planlama 

Keith Ferrazzi, “Asla Yalnız Yeme” adlı kitabında, insanların yaptığı en büyük hatalardan birinin güçlü bir ağ kurmanın başka herhangi bir amaç gibi olmadığını fark ederek başarısız olduklarını söylüyor. Kimlerle bağlantı kurmak istediğinizi ve bunu nasıl yapmayı planladığınızı gösteren bir plana ihtiyacınız var. Bunun için İki listeniz olmalıdır.

Networking planlaması nasıl olmalı?

Birincisi tanıştığınız ve ilişkinizi güçlendirmek istediğiniz insanlar olmalı. Örnek: meslektaşlar etkinliklerde tanıştığınız ilginizi çeken insanlar. İkinci olarak tanışmak istediğiniz insanları listeleyebilirsiniz. Örnek: Bulunduğunuz sektör liderleri, katılmak istediğiniz bir topluluğun üyeleri veya niş alanınıza etki eden kişiler. 

networking

Bu her iki liste de yer alan her bir kişiyle olan ilişkinizi başlatmak veya güçlendirmek için gerçekleştireceğiniz eylemlere karar verin. Bunu yaparken, her bir bireye bağlanmanın en iyi yollarını değerlendirin. İlk kez buluşuyorsanız harika bir ilk izlenim bırakmaya odaklanın. Kişiyi tanıyorsanız, ay da bir kısa kahve molaları ayarlayarak onlarla daha sık konuşmanın yollarını bulun. İlişkileri geliştirirken planınızı düzenli olarak güncelleyin. 

Ağ oluşturma çalışmalarınızda ne kadar yoğunlaşırsanız, ilişkileri o kadar hızlı kurarsınız. Karşılaştığınız her insan, iç görü, bilgi ve tecrübe zenginliği içerir. İnsanları tanıdıkça, bu zenginliği siz de kendinizde paylaşır ve kendi hayatınızı daha zengin ve daha başarılı hale getirmek için kullanırsınız. Geniş ve çeşitli bir networking için başarı büyük öneme sahiptir. 

Networking Nasıl İnşa Edilmeli?

Bulunduğunuz yere ait bir niş seçin. Sık bulunduğunuz çevreleri düşünün. Örneğin; girişimcilik kulübü, dans salonu, sanat atölyeleri… ve mutlaka LinkedIn’den yararlanın. Bir etkinlik öncesinde ağ oluşturmak istenildiğinde veya çevrimiçi ağ oluşturmanın en iyi yollarından biri, LinkedIn’de bulunmaktır. 

Networking Ağına Yardım Etmek

Her nerede olursa olsun “Size yardımcı olabilir miyim?” sorusunu sormak uzun süreli bağlantılar kurmanın en etkili yollarından biridir. Birine yardım ettikten sonra, onların hayatlarına değer kattığınız için anında kendinizle daha barışık bir hale geliyorsunuz. Yardım teklif etmek, size pozitif bir ün kazandıran bir stratejidir, çünkü kendinize değil diğer insanlara odaklanıyorsunuz.

İnsanlara yardım etmek onları çok zor bir uğraştan kurtarmak için yapılan bir şey olmak zorunda değildir. Yapmanız gereken tek şey bilginizi veya zamanınızı sunmaktır. Yeni bir ilişki kazanmak için de merakınızı kullanarak başkalarına da yardım edebilirsiniz. 

 • Bu kişiyi ne motive ediyor?
 • Neye önem verir?
 • Ne hakkında konuşmayı sever?

Konuştuğunuz her insanla ilgili buna benzer sorular üretebilirsiniz. Kendi sosyal görevinize yardım ederken aslında onlar hakkında edindiğiniz her bilgi karşı tarafı da daha önemli ve değerli hissettirecektir.

Networking Çevrenizi Birbirinize Tanıtın

Herkesi tanıyor gibi görünen insanlar vardır bunlar bağlayıcılar olarak bilinir. Birine yardım edemeseler dahi, sahip olabilecekleri harika arkadaşlarının listesinin kendisinde olduğunu bilirler. Birbirini tanıması gereken kişileri biraz zaman harcayarak ağınıza farklı bir değer ekleyebilirsiniz. 

Bu kişilerin sizin için güçlü yanları ile ilgili bilgileri güncel tutabilir, ihtiyacı olan başka birinin gücüyle eşleştirip tanıştırabilirsiniz. Bu herkes için kazanılan bir stratejidir çünkü bağladığınız insanlar bir araya geldiklerinde istedikleri bilgi ile birbirlerini tanımaktan yararlanır. Her ikisi de kendini size minnettar hisseder.

Katıldığınız her etkinliğinin profesyoneli olabilirsiniz, ancak takip etmezseniz, gerçekten işinize gerekli olan bağlantı kurarken başarısız olursunuz. İnsanların hepsi meşgul ve onlarla sık bağlantı kurmazsak unutulmaya hepimiz mahkumuz. Görüşmeden sonraki 48 saat içinde kendinizi hatırlatan kısa bir mail yeniden iletişimi başlatabilir. Eğer kendi network’ünüz için hızlı bir tanışmadan yararlanmak isterseniz,

 • Siz de çevrenize değer katabilecek bir sohbeti başlatabilir çevrenizin ilgi duyabileceği potansiyel makaleler yazabilirsiniz.
 • Bunun için birçok topluluk önünde konuşma kulüpleri (toastmaster) ile içerik editörlüğü, blog yazarlığı gibi online eğitimler size yardım edebilir.
 • İnsanlara doğum günlerinde tebriklerini iletmek onları çok iyi tanımasanız bile mutlu eder ve iletişim sağlar.
 • İnsanları ilgilenebilecekleri fırsatlar hakkında bilgilendirin.
 • Kendi ilişki ağınızı kendiniz yaratın. 
   
 • Liderlik,
 • Marka,
 • Beden dili,
 • İletişim,
 • Networking
 • İletişim

MOTİVASYON VE VERİMLİLİK EN İYİ ARKADAŞTIR

Araştırmaya göre insanları hedeflerine ulaşmaya en çok maddi ödüller, tebrikler, kişisel ilerlemeler ve yarışmalar sağlamaktadır. Çoğu insan teşvikler ve motivasyon hakkında çalışanın işin daha iyisini yapmasını adına onlara bir ödül verilmesini düşünüyor ancak bilim, finansal kazanımların başarı için yetersiz motivasyon olduğunu söylemektedir.

Gerçek Motivasyon 

İlerleme! New York Times Bestseller yazarı Daniel Pink: “Bizi Motive Eden Nedenler Hakkında Şaşırtıcı Gerçekler” başlığı adı altında insan motivasyonuyla ilgili otuz yıllık bilimsel araştırma yapmış ve gerçek motivasyon kavramının kişinin ancak ve ancak kendi kişisel ilerleme çabalarıyla olabileceğini anlatmak istemiştir. Bilim kendimizi ve başkalarını nasıl motive edeceğinizle ilgili bize ipuçları verir. İşte motivasyonunuzu geliştirmek için bazı ipuçları.

motivasyon
Yaşasın başardım…

Küçük Galibiyetler Kendini Motive Eder

Finansal teşviklerin en iyi motivasyon türü olduğunu düşünürüz fakat Daniel Pink bu görüşün modası geçmiş olduğunu savunuyor. Daniel Pink yazılarında: “Genellikle, bir şeyi ödüllendirirseniz, daha fazlasını elde edersiniz. Bir şeyi cezalandırırsan daha az alırsın. Ve işletmelerimiz son 150 yıldır bu tür bir motivasyon planına dayanıyor.” der.

İnsanın kendi yaşamlarımızı yönlendirmesi, öğrenmesi ve yeni şeyler yaratma ihtiyacı, yüksek performans ve memnuniyetin sırrıdır. İlerlemenin kahramanı olarak küçük kazançların gücünden yararlanılmalıdır. Meslektaşlarınızla, eşinizle veya kendinizi motive etmeye çalışarak ilerlemeyi göz ardı etmemek için bir kontrol listesi hazırlayabilirsiniz.

Motivasyon İçin Yapılacaklar Listesi Nedir?

Yapılacaklar listenizi yapmak için daha önce yapmış olduklarınızla başlayın. Daha fazlasını yapmadan önce, kaydettiğiniz ilerlemeyi kontrol etmek için küçük bir tören yapın. Kendinize belli saatler içerisinde verilecek bir ödül sunun. Bu bir yemek, kitap veya yürüyüş olabilir. Kendiniz ve ekibiniz için puan tabloları hazırlayın, büyük bir projenin ortasında olduğunuzda ne durumda olduğunuzu görebilirsiniz. 

Takım arkadaşlarınız ile konuşurken ne yapacaklarını söylemek yerine şimdiden yaptıkları hakkında konuşun. Bir iltifat edin ve zaten belirli görevlerini vurgulayın. Her zaman sonuca ne kadar az kaldığını değil ne kadar ileri gittikleri hakkında konuşun. Sadece küçük kazançları kutlamaya başlayın ve büyük kayıplarınızı durdurmaya çalışın.

Kendini Motive Eden Konuşma Yarat

Kafanda nasıl bir ses var? Düşüncelerimiz gizlidir ve bu aslında iyi bir şeydir. Aklımızda gerçeklikten daha çok acımasız olabiliyoruz fakat sorun şu ki, doğru bir motivasyon için düşüncelerimiz önem taşımaktadır. Kendine soru sor? Düşünceleriniz eylemlerinize uygun mu? Düşüncelerinizi yayınlamak iyi olur mu? Bizler motivasyonumuzu inciten kötü alışkanlıklara sahibiz.

Sigara içmek, kötü yemek, egzersiz yapmamak, fazla çalışmak, az çalışmak, yalan söylemek, alkol almak, kaybetmek, dedikodu, organize olamamak, şikayet etmek, başlamak ama tamamlamamak, sorunları göz ardı etmek gibi alışkanlıklarımız düşüncelerimiz ve eylemlerimizin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu açıklamaktadır. Bunlar için zihninde kendi davranış değişimini yarat ve ona motivasyon ekleyebilirsin.

Beyin En Çok Ne Söylediğimize İnanır

Shad Helmstetter “Kendinizle Konuşurken Söylenecekler” kitabında düşüncelerimizin programlandığını savunmaktadır. Kendimize anlattığımız fikirler, doğru olup olmadığına inandığımız inançları deneyimlerle öğreniyor ve düşüncelerimizle bu bilgileri programlıyoruz. Aksini düşündüğümüz de de sonuç değişmiyor beyin yine o düşünceyi programlamaya devam ediyor.

Burada önemli olan düşünce irademizi pozitif yönde tutmaya çalışmak. Kendimize söylediğimiz sınırlayıcı inançlar motivasyonumuzu etkileyebilir. Ben …. iyi değilim. Ben asla …tarzı cümleler ile beynimizi çalıştırıyorsak üretken olmanız mümkün değildir. Bunun için ne söylediğimize dikkat etmemiz gerekir. Bazen düşüncelerimize kendi gerçekliğini sınırlayıcı dilekler gelir.

Dileklerin Sınırlandırılması Nedir?

Gelecekteki olası bir durumun eksikliklerimizden kaynaklanacağını ve olmamasını düşünmektir. Farkında olmadan süreç içerisinde insanlar cümlelerinin başına “keşke” kelimesini getirerek bu düşünceyi oluşturmaya başlarlar. Bu gibi durumlar içimizde var olan olası motivasyon isteğimizi kısıtlar.

 • Keşke ben daha genç olsaydım,
 • Keşke daha zayıf olsaydım,
 • Keşke daha uzun olsaydım,
 • Keşke daha zengin olsaydım,
 • Keşke daha komik olsaydım.
 • Herhangi bir sınırlama isteğiniz olduğunda 

Keşke…kelimesi ile başlayan bir cümleyi, her şey daha iyi olurdu …şeklinde değiştirirseniz sınırlayıcı inançlarınızı bir seviye değiştirebilirsiniz. Yol gösterici olabilir.

verimlilik
keşkeler iyi ki olsun!

Şimdi Değişim Zamanı

Kendi kendine konuşarak motivasyonunu nasıl 5 adımda değiştirebilirsin? Dr. Helmstetter kendi kendimize konuşmamızın kendi düşünce yapımızı ve motivasyonumuzu etkilediğini savunmaktadır. 

Olumsuzu Kabul Etme

Yapamam ...” Kendi gerçekleriniz ve sınırlama dilekleriniz kendiniz hakkında kabul ettiğiniz mevcut olumsuz fikirlerdir.

Olumsuzu Değiştirme İhtiyacı

Yapmam gerek…”, “Yapmam gereken…” “Umarım”. Burası şimdi olduğumuz yerdir. Bu yer sınırlanmış dileklerimizi değiştirmeye çalışmaktır.

Değişime Karar Verme

Artık …” Bu cümleyi kurarken sahip olduğumuz sınırlayıcı inançları değiştirmeye karar vermiş olmaktayız.

Daha İyi Ol

Ben …” Kendi adınızla başladığınız her yeni cümle yeni bir öz-vizyon ve özgün konseptinizi yaratır.

İsteğini Evrensel Beyana Sun

Bu …” Kendi inancınız ile etrafınızdaki dünyayı değiştirmeyi taahhüt et.  Ancak değişime bağlı kalmak işin en zor kısımdır. Bunun için kafa sesinizi değiştirmelisiniz. Kafa sesinizi düşünün. Bu ses, gerçek hayatta kullandığınız ses gibi mi? Kendinle konuştuğun gibi başka biriyle konuşur musun?

Bu sorulara göz atın ve kendinle ilgili 7 gün eylem çalışması yapın. Kendinle konuştuğun zaman, nereyi düşlüyorsun? Bunları not edip bu düşünceleri 5 adımda anında değiştirebilir ve eski-yeni inançlarını inceleyebilirsin.

Kendini Motive Etmeyi Seç

Seçme şansımız var. Ve bunu yapmaya sadece siz karar verebilirsiniz. Bu sebeple kendimizi heyecanlandırmak için hepimizin ritüellere, rutinlere ve alışkanlıklara ihtiyacı vardır. Bu bir toplantıdan, önemli bir tarihten veya bir olaydan önce yaptığımız herhangi bir şey olabilir. Böylece önce ruhunu mutlu ederek kendini motive etmeye başlayabilirsin. Son olarak daima üretken olmayı deneyin! Verimlilik ve motivasyon en iyi iki arkadaştır.  
 

 • Liderlik,
 • Verimlilik,
 • Motivasyon,
 • İletişim,
 • Kişisel gelişim
 • Motivasyon

HEDEF BELİRLEME İLE İRADE GÜCÜMÜZÜ ARTTIRMAK

Hedeflerinize ulaşmak için zihinsel olarak güçlü olmamız gerekir. İnsan olarak muhteşem bir kabiliyetimiz var. Karmaşık problemleri çözebilir yeni olasılıklar hayal edebilir ve karmaşık becerileri öğrenebiliriz. Fakat çoğumuz zamanımızı sürekli aynı zihinsel aktiviteleri yaparak sürdürüyoruz ve beyin gücümüzü zayıflatıyoruz. 

İrade Gücü Nedir?

İrade gücü cesaret, zihinsel dayanıklılık ve kararlılığın bir birleşimidir. Bu güç öğrenilip güçlendirilebilir. İrade gücü ile mücadele edebilir ve irade kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Zihinsel sınırlarımızı zorlamak, zorlayıcı, rahatsız edici ve yorucu geliyor. Karar verme ve özgür irade gücü bizi ele geçiren ve kendimize hükmetmemizi sağlayan bir güç.

hedef
karar ver

Daha fazlasını yapma, daha fazla başarı elde etme ve yeteneklerinde ortalamanın üstünde olmak ve aynılıktan sıyrılmak irade gücünü gösterir. Peki, irade ile sağlığımızı, mutluluğumuzu, verimliliğimizi geliştirmenin formülü nedir? Bunun için hayatınızda sizin için önemli olan en az 3 farklı irade hedefi düşününüz.

 • Daha fazla ne yapmak istiyorsun?
 • Daha az ne yapmak istersin?
 • Hangi uzun vadeli hedefe doğru çalışıyorsunuz?
 • Tüm bu isteklerinle nasıl başa çıkıyorsun?
 • En çok nerelerde pes edersiniz?
 • En sık ne zaman pes ediyorsun?
 • İrade gücünüzü en çok tüketen şey nedir?

Tüm bu sorulara cevap verirken ve irade gücünüzü arttırmak için kendiniz hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Size bir işi yaparken engel olan zihinsel tuzakları, alışkanlıklarınızı öğrenmelisiniz ve gerektiğinde nasıl hayır demeyi öğrenmemiz gerekmektedir.

İradenizi Güçlendirin

Vazgeçmeye veya pes etmeye hazır olduğunuzda, istediğiniz gücünüzü düşünün. Bu düşünce mevcut aktivitenizi uzun vadeli bir hedef veya değere bağladığınızda size biraz daha ileriye götürmek üzere motivasyon verebilmektedir. 

İrade gücünü arttırmanın yolu var mı?

İrade gücünüzü arttırmanın önemli bir yolu nasıl daha üretken olunacağını öğrenmek, şimdi hemen başlamak ve geleceğimizi şekillendirmektir.

Gelecekte kendimizi farklı insanlar gibi düşünüyoruz. Gelecekte kendimizin, bugünün kendilerinin idare edemediklerini yapmasını bekleyerek onları idealleştiririz. ”- Dr. McGonigal

Hedefi Belirlemek 

Araştırmalar hedef belirleyen insanların daha başarılı olduğunu söyler. Ancak tüm hedefler eşit yaratılmamıştır. Düzgün bir şekilde kurulmamış olan hedefler ters etkiye sahip olabilir.

Hedef çarkı nedir?

Hedef belirleme ve gerçekleştirme konusunda öncelikle kendinizi bireysel olarak nasıl hareket ettiğinizi ölçeklendirmeniz gerekmektedir. Buna hedef çarkı adı verilmektedir.

hedef

Sonuçları elde etmek için ihtiyaç duyduğunuz becerileri, süreci veya yöntemleri tanımlayabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki sorulara benzer yanıtlar yaratabilirsiniz.

 • İş: İşiniz, kariyeriniz veya işinizin etkinliği ve başarısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
 • Arkadaşlar: Sosyal hayatın nasıl?
 • Aile: Kişisel ilişkilerin nasıl? Eşiniz veya eşiniz?
 • Kişisel Tutkular: Kişisel tutku projeleriniz, hobileriniz veya sizi karşılayan eğlenceli aktiviteleriniz var mı?
 • Maneviyat: İnancınız, zihinsel sağlığınız nasıl?
 • Sağlık: Fiziksel sağlığınızdan memnun musunuz?
 • İş: İş çabalarını arttır, daha fazla insana ulaşabilmeye odaklan.
 • Arkadaşlar: Arkadaşlarına daha düzenli zaman ayır. Bir hafta sonu eğlencesi planla.
 • Aile: Aileni daha sık gör ve bağlantı kurmak için zaman yarat.
 • Kişisel Tutkular: Tutkun olduğun bir konuda örneğin okumaya daha nasıl fazla zaman yaratacağını düşün, Arkadaşlardan 10 kitap önerisini al.
 • Maneviyat: Zihinsel alan yaratmak için meditasyon yapmaya başla veya tek başına yürüyüşe çık.
 • Sağlık: Daha fazla yeme- içmene nasıl dikkat edeceğini belirle, dayanıklılığınızı arttırmak için egzersiz programlarına katıl.

Bu gibi birçok hedeflerimize ilk başladığımızda iyimser ve umut dolu oluruz fakat karşımızda daima bizi bu tutumumuzda alıkoyan ve yapmak istediklerimizi engelleyenler bulunacaktır.

 • Hangi kısıtlamalar, hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştırıyor?
 • Hangi davranışlar hedeflerinize ulaşmanızı zorlaştırıyor?
 • Hedeflerinize ulaşmanızı kim zorlaştırıyor?

Engelleyicilerimizin ne olduğunu bildiğimiz zaman, onların etrafında hedeflerimizi planlamak için çalışabiliriz. Belirlediğimiz her hedef irade ve motivasyonumuz ile etkinleşecektir.
 

MENTÖRÜM SENSİN

Mentör kavramının dilimizde İngilizceden yerleşmiş olduğu bilinse de; kelime kökenini mitolojiden alır. Homeros, Odysseus (Odesa) İthaka Kral’ı Ulysses’in savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus’u en yakın arkadaşı olan Mentor’a emanet ettiğini anlatır. Bu dönem içerisinde mentör, kralın oğlunu en iyi şekilde eğitmiş ve yetiştirmiştir.

Bu uygulama ile mentörlük iş dünyasında herhangi bir konuda deneyimli ve bilgili olan bir kişinin daha az deneyim ve bilgiye sahip olan bir kişiye rehberlik etmesine yardım eder. Mentörlük ilişkisinin gerçekleşmesi için belirli bir uzmanlık alanına sahip olunması gerekmektedir. Bu kişi yaşlı veya genç olabilir önemli olan uzmanlığını ve deneyimlerini aktarabilmesidir.

Mentörlük İlişkisi Bireye Ne Sağlar?

Mentör ile eğitim alan kişiyi Mentii adı verilmektedir. Bu çift yönlü karşılıklı etkileşime dayalı yöntemdir.

Özellikler yeni mezun kişiler; mentörlerin deneyimlerinden yararlanarak daha az hata yapmayı öğrenmektedir. Kişiler İsteklerine yönelik kariyer planlama becerileri kazanabilmektedir. Öte yandan mentörler de her farklı mentii çalışması ile sahip oldukları bilgileri pekiştirme olanağı elde etmektedir. Her yeni mentii ile tanışmak onların farklı fikirlerinden yararlanmak mentörün de sürekli kendini yenileyebilmesi ve geliştirmesine olanak sağlar.

MENTÖR BİREY
MENTÖRLÜK ÇALIŞMALARI

İş yaşamın da mentörlük çalışmaları ise; Bir kurum da çalışanların kendi iç potansiyellerini ortaya çıkarmaya yol göstericidir. İş dışında bir hobi çerçevesinde de becerilerin gelişmesinin yararları imgelenir. Kişinin bulunduğu pozisyonda kendini geliştirmesini hedefler. Onu olması gereken en yüksek kapasiteye taşır.

Bir mentör’ün sahip olması gereken en önemli iki özelliği konuşma becerisi ve üretkenliktir.

1 – Bir mentör iyi bir iletişim Becerisine sahip olmalıdır

Mentörlüğün büyük bir kısmı konuşma becerileri ve diğer kişilerle iyi iletişim kurabilme üzerindedir.

Mentör mentii adayı ile iletişime geçer, Mentörlük sözleşmesini hazırlar, Uygun mentörlük modellerini düzenler, kişiye uygun hedef belirler, Aktif dinleme becerilerini ön plana çıkartarak kişiye açık uçlu sorular sorar ve cevaplarını yönlendirir.

2 – Olayları birbirleri ile ilişkilendirerek üretkenlik sağlamalıdır.

Mentör’ün bir durumdan diğerine yönlendirilebilen genel niteliklerin geliştirilmesine vurgu yapar. Empati kurabilme, problem çözme yeteneği, iş birliği bunun içerisinde yer alır.

Mentörlük İlişkisi Süreci Nasıl İşler?

MENTÖRLÜK SÜRECİ
MENTÖRLÜK AŞAMALARI

Genel hatlarıyla giriş, gelişme ve sonuç adı altında ana üç aşaması bulunur, Mentör’ün işleyiş tarzına göre bunlar değişim gösterebilir.

1 – Mentörlüğe Giriş İlişkisinde;

1 ve 2. görüşmeleri kapsar. Hazırlık olarak adlandırılan mentör ve mentinin arasında gerçekleşen bir sözleşme formu üzerinden belirlenmiş sorumluluklar açıklanır.

Bunlar genelde;

 • Menti’nin rolü, görev ve sorumlulukları
 • Mentör’ün sorumluklukları
 • İlişkinin süresi, görüşme sıklığı ve görüşme aracı (online veya yüzyüze)
 • Menti’nin hedefinin ne olduğudur.

2 – Mentörlükte Gelişim İlişkisi;

Hazırlık aşamasında belli talepleri ve öncelikleri netleştiren mentor – menti çiftleri bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak hedefe yönelik sonuçlar almaya başlar. Bu süreçte her iki tarafta anlatılan olayları inceler, farklı veya benzer deneyimlerini paylaşır ve farklı bakış açıları geliştirir.

3 – Mentörlükte Sonuç İlişkisi

MENTÖRLÜK İŞLEYİŞİ
TERSİNE MENTÖRLÜK KAVRAMI

Mentör ve menti ilişkisinin başlangıç ve sonuç arasındaki süreç gelişimi ve hedefe ulaşabilme becerisi değerlendirilir.

Tersine Mentörlük

Günümüzde özellikle dijital dünyayı her alanda çok sık kullanabiliyor olmamızın gerekliliği X, Y, Z jenerasyonu arasında bazen uçurumlara sebep olabilmektedir. İşte durumda Tersine Mentörlük adı verilen bu kavram X jenerasyonu üst düzey bir çalışana bu alanda yardımcı olabilmek için imdadına yetişiyor. Y kuşağından bir başlangıç seviye çalışanı yaygın şekilde X kuşak olarak görülen deneyimli bir yöneticiye yeni teknolojiye dair kullandığı bilgilerini aktarabilmektedir. Bu uygulamanın ilk ilham kaynağı General Electiric eski CEO’su Jack Welch’dir. Welch 90’larda GE yönetimine internet ve yeni teknolojiler hakkında genç nesilden danışmanlık aldırmıştır.

Yeni nesil çalışanların üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek yeni medya, dijital pazarlama konularında mentörluk yaptığı bu çalışma iki taraf içinde eğitici ve yakınlaştırıcı bir uygulamadır. İş ortamında kuşaklararası çatışmayı dayanışmaya çevirmek, çalışan bağlılığını arttırmak, kurumsal öğrenmeyi zenginleştirmek ülkemizde de sıklıkla görülebilen önemli bir bir mentör – mentii ilişkisi içerisinde yer almaktadır.

 • Mentör 
 • Liderlik,
 • Uzmanlık,
 • İletişim,
 • İşletme
 • Liderlik

GERİ BİLDİRİM KİŞİYE NE SAĞLAR?

Geri bildirim, bir mesajın göndericiden alıcıya iletilip sonrasında gerçekleşen durumu hakkında alıcının göndericiye geri iletilmesi işlevidir. Olumlu ya da olumsuz tüm geri bildirimler iletişim sürecini en temel öğesini oluşturur.

Çünkü etkili iletişim geri bildirim sayesinde kurulabilir.  İyi bir geri bildirim sürecinde mesaj alınmış, algılanmış, gerektiği şekilde doğru yorumlanmış ve geri bildirim için hazır hale getirilmiştir. Bu bildirimler iletişim sürecini hızlandırır. Doğru kullanıldığında önemli bir motivasyon aracı olabilmektedir.

Geri Bildirim Çeşitleri Nelerdir?

Negatif (yıkıcı) ve Pozitif (yapıcı) olarak adlandırılan iki tür geri bildirim vardır.

Negatif bildirim iletişimde bulunan iki kişi arasında hedefin olumsuz yanıtını oluşturur.

 • Kişide güveni azaltır
 • Kişiyi savunmaya zorlar
 • Kişiyi bir yargı karşısında bırakır
 • Kişinin kendine ait özsaygısını azaltır.
 • Pozitif bildirim ise hedefin olumlu karşılığıdır. Verilmek istenen mesajın her iki taraf için de aynı anlamı taşımasıdır.
 • Kişinin yetenek ve beceri potansiyeli gelişir
 • Kişiye motive sağlar
 • Kişiye özgüven verir
 • Güven ortamı sağladığı için iş birliği geliştirir.
 • Etkili geri bildirim yapılacak görev veya konu hakkında bilgi yoğunluğu ister.

İş Hayatında Geri Bildirim Kimlere Verilir?

 • Bir yönetici tarafından hedef bazlı çalışma sonrası performans sonuçlarıyla birlikte çalışanlara
 • Kişilik envanter değerlendirmeleri testlerine katılan adaylara
 • Şirket içi çalışanlarına çeşitli anket uygulayan işveren geri bildirim verilebilmektedir. 
 • En önemli ve etkili geri bildirim yönetici tarafından verilen olsa da insan kaynakları ve iş arkadaşları tarafından da geri bildirim yapılmaktadır.

Geri Bildirim Veren Kişi Görevini Nasıl Üstlenir?

 • Geri bildirim verilecek kişi görüşme öncesi belirlenir ve zamanında harekete geçilmeli.
 • Görüşme başladığında bunun yapılış amacı mutlaka anlatılmalı.
 • Net ve her şeye karşı şeffaf olabilmeyi sağlamalıdır. Çalışanlar arasında kabul gören en önemli davranış yöneticinin çalışanları arasında kayırma yapmadan adil bir mesafeyi sağlayabilmesidir.
 • Çalışanın görüşme esnasında kendini rahat hissetmesi sağlanmalı.
 • Karşılıklı konuşma şeklinde olmalı.
 • Olumlu veya olumsuz her bildirim ile konuşmanın bir amacı olduğu ve kişiye mutlaka bir fayda sağlayacağı hissettirilmeli.
 • Dürüst olunmalı, performansı düşük birine nedenleri mutlaka açıklanmalı ve bulunduğu durum ve yarattığı etki anlatılmalı.
 • Görüşme karşılıklı anlayış ve saygı içerisinde sonlandırılmalı.
GERİ BİLDİRİM KİŞİYE NE SAĞLAR?
FEEDBACK NEDİR?

Geri Bildirim Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

 • Karşı taraf ile görüşmeye başlamadan önce şimdi ve gelecek de geri bildirimin her yönü ile aslında olumlu bir süreci temsil edeceğini karşı tarafa hissettirin.
 • Zamanları vererek hedeflerinizdeki tarih aralıklarına uygun bilgilendirmeler üzerinden ilerleyin
 • Düzenli aralıklarla görüşmeler yapın ve tüm toplantıları planlayın (günü, zamanı, ne kadar süreceği, neler konuşulacağı)
 • Açık ve net cümleler kurun. Konu dışına çıkmayın ve söyleyeceklerinizin provasını yapın
 • Konu ile ilgili sizin (yani geri bildirimi verecek olan kişinin) hoşunuza gitmeyen bir davranış bir düşünce varsa iletmekten çekinmeyin.
 • Olumlu yanlar varsa mutlaka takdir etmeyi unutmayın. 
 • Başkalarının fikirlerinden etkilenmeden sadece kendi görüşünüzü dile getirin. Ben diliyle konuşun.
 • Sadece iki kişinin bulunduğu özel bir ortamda görüşme yapın. 
 • Konuşulacak olan konuları en fazla 3 konu olarak sınırlandırın. Fazla eleştiriler karşı tarafı yorabilir.
 • Görüşme sonrası konuların ölçülebiliyor olmasını sağlayın. Değerlendirmeyi yazılı yapın ve belgeleyin. 

Etkili bir geri bildirim çalışanda güven sağlar. Güven sağlandıkça iş ile ilgili paylaşımlar da artmaktadır. Çalışanın yönetici ile arasındaki köprünün daha sağlam olması ve birlikte daha emin adımlarla ilerlemeleri doğru yer ve doğru zamanda yapılan geri bildirimlerle sağlanabilmektedir.
 

 • Geri bildirim,
 • Bildirim,
 • Güven,
 • Görüşme,
 • Yönetici,
 • Çalışan
 • Geri Bildirim

DAHA İYİ BİR LİDER OLMAK İÇİN 15 BECERİ

Liderler farklı düşünürler o halde Liderlik Nedir? Liderlik, diğerlerini etkileme ve etkileme yeteneğidir. Liderlik öğretilebilir mi? – Kesinlikle.

O zaman bir lideri farklı yapan nedir?

Liderlik Becerileri

 1 – Bir Küçük “Evet” Sözcüğüne Değer Ver

Liderler insanların fikirlerini satın alma konusunda oldukça ustalar- normalde evet diyemeyecekleri hallerde bile öğrenmek isteyerek değer önerisinde bulunurlar.

 2 – Övgü Etkisini Önemse

Etrafınızdaki insanları motive etmek istiyorsanız, cüzdanınızı rafa kaldırın. Övgüler ile sosyal ödül vermeye odaklanma insanları motive etmenin en iyi yolunun para değil övgü olduğunu bize söylemektedir. Bu, sezgiseldir bunu isteriz. Fakat toplumların çoğu, mutluluğu arttırmak için nakit ya da nakte dönüşebilen motive ediciler kullanmak üzere yapılandırılmıştır. İşinizde iyi performans gösterdiğinizde extra maaş zammı alırsınız. Bir çalışanı ödüllendirmek istediğinizde, onlara bir prim verirsiniz. Sürekli maddi bir bedel üzerine çalışırken aslında bizi manevi motive edecek olan şeylere ihtiyaç duyarız. Bu Övgüdür. Liderler sürekli olarak etrafındaki herkesin en iyi benliklerinde yaşamasını ister.

Övgü verir. Olumlu gerçekliğe sahiplik duyarlar. Çevrenize “En iyi müşterilerimizden biri” veya “Birlikte çalışmaktan zevk duyuyoruz” gibi sözcüklerle pozitif beklenti etkisinden yararlanabilirsiniz.

İYİ BİR LİDER OLMAK İÇİN 15 BECERİ görsel
Liderler ve Birlikte Çalışma

3 – Mantık mı, Duygu mu?

Sizde dünyanın en büyük liderlerinin öncelikle mantık veya duyguyu bir arada kullandığını düşünüyor musunuz? Bir kişide iknayı ölçmenin üç farklı taktiği vardır- mantık, sezgi ve duygu.

 • Mantık vücudumuzda başımıza hitap etmektedir. Temel argümanları desteklemek için sebep, kanıt ve içgörü gerektiren araştırma ve istatistikler dilini destekler.
 • Sezgi bağırsaklarımıza hitap etmektedir. Bir konuşmacıyı bir uzman olarak görmeye ikna eden, başarılar, referanslar ve vaka çalışmaları dahil olmak üzere her şeye sezgilerimizle güvenilirlik sağlar. Bizi yorduğunda bu duygu karın bölgemizde kendini hissettirir.
 • Duygu ise kalbimize hitap etmektedir. Bu kişinin herhangi bir mesaja şahsen yakınlaşmasını sağlamaya yapmalarına yardımcı olan öyküler, görüntüler, seslerden oluşmaktadır.
 • Liderler izleyicilerine hitap etmek için duygu, sezgi ve mantık harmanı kullanırlar, ancak kalbe odaklanmak kafaya odaklanmaktan daha önemlidir.

4 – Masada Sağ Koltuğu Seçin

Liderler her zaman masa başında otururlar. Peki siz ziyaretiniz esnasında oturacakken hangi koltuk en iyisidir? Liderler beden dili ve aralığının algı için ne kadar önemli olduğunu bilir. Aslında, oturduğumuz yerle etkileşimlerimizi nasıl etkilediğine dair etkileyici bir araştırma vardır. Örneğin; Bir konferans odasına girdiğinizde nereye oturursunuz? Kapıyı açtınız ve dikdörtgen bir masa gördünüz, Düşününüz. Masa başındaki ilk koltuğa A harfini verelim.

En güçlü koltuk “A” koltuğudur. Bu koltuk masanın başındadır ve anında kapıyı görür, Hükmedici ve anlatıcı koltuktur. Burada oturanlar içeri girer girmez odanın içindeki herkesi görür. Bazı zamanlarda liderler her zaman en güçlü koltukta oturmak istemezler. Mevcut birini izlemek, görüşmeye katılmadan izlemek ya da görülüp duyulmamak için bir odaya giriyorsanız, farklı bir koltuk seçmek isteyebilirsiniz. Bu durumda sağ taraftaki koltuk kurtarıcınız olabilmektedir.

İYİ BİR LİDER ve 15 BECERİ
Lider gibi davran!

5 – Boş Kalorili Zamandan Kaçının

Hiçbir şey yapmadan saatler geçirdiniz mi ve daha sonra bunun tam bir zaman kaybı olduğunu fark ettiniz mi? Bu, özellikle faaliyetin kendisinin kesinlikle bir amacı veya faydası olmadığı zaman sinir bozucu olmaktadır. Hiçbir şey yapmadan zaman harcamaktayız. Ve yine bizim için en değerli olan beyin enerjimizi kullanıyoruz.

 • Liderler önemsiz faaliyetler için zihinsel enerji harcamazlar. Tüketir ve besleyici zihinsel faaliyetlerine sadık kalırlar.
 • Bazen boş kalorili faaliyetlere giriyoruz. 
 • Verimli bir şey yapmak için çok yorgun olabiliyoruz
 • Çalışmayı bırakmak istiyor ama gerçek bir mola vermek için suçluluk duyuyoruz
 • Sıkılıyoruz
 • Korktuğumuz bir proje veya aktiviteden kaçınmak için erteliyoruz.

Bir araştırmaya göre, insanlar zihinlerinde dolaşırken, zamanın sadece yüzde 56’sını mutlu hissetmektedirler. Bunun nedeni, zihin dolaşırken beynimizin canlanamaması ve mutlu düşünmenin sürdürülebilmesinin inşa edilememesidir.

Liderler zihinsel enerjileri konusunda son derece uygun davranmaktadırlar. Bir mola vermek istiyorlarsa, televizyon izlemeden ya da sosyal medyayı gözden kaçırmadan gerçek bir mola veriyorlar. Zihinlerinin beyin aktivitesini arttıran egzersiz, meditasyon, yoga veya yaratıcı aktivitelerle mola veriyorlar.

 LİDER OLMAK
Lider olmak

6 – Davranışsal Sorular Sor

Genellikle liderlerin harika sorular sorduğu söylenir. Fakat “harika bir soru” gerçekten ne anlama geliyor? Büyük liderler insanları açabilecek sorular sorarlar. Bu, Davranışsal Görüşme olarak adlandırılan bir kavramdır. Davranışsal görüşme soruları, bir adayın kişiliğinin gerçekliğini, motivasyonlarını ve değerlerini ortaya çıkarmak için tasarlanmıştır, Böylece hem aday hem de görüşmeci daha üretken bir etkileşime girer.

 • Doğru sorular, bir kişinin kişiliğinin kilidini açabilir ve birinin davranışını bilmenize yardımcı olabilir. Örnek sorular şu şekilde olabilir:
 • Eskiden inandığın ama artık inanmadığın bir şey nedir?
 • Bana işteki en iyi ve en kötü günlerinden bahset.

7 – BÜYÜK Hedefler Belirle

Hedeflerin seni biraz korkutmalı.Yüksek hedefler koyanlar, beklentileri düşük meslektaşlarına göre daha memnundur. Büyük hedefler belirlediğimizde büyük ödüller kazanıyoruz. Kaybedersek bile, farklı şekilde yerine getiren en iyi denememizi yaptığımızı düşünüyoruz. Bu sebeple bir lider gibi hedef belirleme bilimini öğrenmemiz gerekmektedir.

8 – İntikamı Terk Et. Asla Arkana Bakma

İntikam, kendi elimizi incitmeye çalıştığımız kişiden daha fazla yakmaktır. Başka birine zarar verme arzusuna dayanarak iş veya yaşam kararları verdiğimizde, yalnızca para kaybeder ya da kendimizi o durum için daha fazla zora sokarız. İntikamcı düşünceleri engellemenin birkaç yolu vardır.

Perspektif kazanın: Durumunuzu belli bir perspektif içinde değerlendirmek üzere daha büyük problemleri düşünün.

Yazınız: Yazmak; Öfke ve kızgınlık hakkında kişinin duygu durumunu belirten etkileyici bir yazının bu duyguları tamamen ortadan kaldırdığı, intikam alma arzunuz üzerinde hareket etmeden rahatlama sağladığını gösterilmiştir.

9 – Liderlerin Beden Dilini Özümse

Liderler, gruptaki diğer kişilere ve dış dünyaya, kendilerine güvendiklerine dair çok özel bir dizi sözsüz davranışa sahiptir.Liderlerin vücut dili hakkındaki bilgiler şunlardır:

Daha az gülümse. Yaygın inanışın aksine gülümsemek aslında teslimiyetin bir işareti olarak görülmektedir. İtaatkâr insanlar liderlerden daha fazla gülmeye eğilimli olduklarını ve bu durumun kendi güçlerini tehdit etmediklerini söylerler. Yapılan araştırmalar birçok liderin kendilerini dinletebilmek ve doğru odağı sağlamak amacı ile bilerek gülmediklerini söylemektedir. Aslında gülüyorlar fakat bunu saklamasını iyi bilmektedirler.

Durgunluğu kucakla. Liderler daha az hareket eder çünkü gözlemcilerdir ve diğerleri onların etrafında hareket eder. Kendine güven ve gücü işaret etmek istiyorsanız kıpırdama, hızlanma yapmamaya çalışın. Sözlü olmayan iletişiminizi kontrol altına alın, tıpkı bir projeyi veya görevi kontrol edebildiğiniz gibi durgun olmaya odaklanın. Durgunluk, daha güçlü ve kontrol olarak algılanmaktadır.

Güçlü bir el sıkışma kullanın. Liderler dokunmanın gücünü kullanır. Sadece birisiyle ilk tanıştığı zaman bir el sıkışmasına katılmakla kalmaz, aynı zamanda her zaman bir el sıkışma ile anlaşma yaparlar. Kilit nokta, birisinin elini sıktığınızda ve bir ila üç hareket verdiğinizde, elinizi karşı tarafın hizasında dik tutmaktır. 

10 – İletişim Becerilerine Yatırım Yapın

Hiper internetle çevrili dünyamızda, liderler sınıfının en iyisi iletişimciler olmak için çalışma saatlerinin yüzde 75 ila 80’ini iletişim kurmak için harcarlar. Bunu, çeşitli ayarlarda ve sayısız kanalda yapmak zorundadırlar. Telefondan toplantı odasına, yemek yerken veya asansörde daima etkili iletişim becerilerini kullanırlar.

11- Kendinle konuş

Liderler kendileriyle spesifik bir şekilde eğitici öz konuşmalar yaparlar. Eğitimsel kendi kendine konuşma, zorlu bir faaliyet veya görevi tamamlamaya çalışırken içimizdeki yorumdur. Örneğin, iş yerinde zor bir raporu doldururken, kendi kendine konuşma şekliniz, “Tamam, Powerpoint’i açın, bir başlık resmi bulun, Notları ekleyin, son istatistiklere bir grafik yapın…” gibi olabilir. Bu tür bir konuşma aslında kişiye yardımcı olur.

Yapılacak ilk amaca ışık olur.

12 – Müthiş Olacağınıza Karar Verin

Birisini dünyaca ünlü bir müzisyen veya eleştirmenlerin beğenisini kazanan bir romancı yapan şeyin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? 1997’de, başarılı bir yazara tam olarak ne katkıda bulunmuştur? Pratiklik? Genetik? Çevre? Araştırma? Bütün başarılı yazarların sahip olduğu özellikler aynı mıydı?

Şaşırtıcı bir şekilde değildi. IQ, işitsel duyarlılık, matematik becerileri, ilham, ya da başarıyı dikte eden ebeveynleri bile değildir. Yazmaya başlayacaklarında ne kadar yazacaklarını bile bilmeyebilirler.

Bu sorunun cevabı, öğrencinin başarılı olup olmayacağını öngörmesidir. Başarıların yetenekle ilgisi yoktur. Her şey kişilerin tutumu ile ilgilidir.

Yaptığımız işte iyi olmak için herhangi bir doğal yeteneğe ihtiyacımız yok. Sadece buna bağlı kalacağımız bir tutuma ihtiyacımız var. Hedeflerimize bağlı kaldıkça aklımız ve beceri setimiz bizimle birlikte büyüyecek.

13 – Açıklamayın, Soru Sorun.

Kafanızda kendinizle yaptığınız konuşmalar nelerdir? Araştırmacı Albarracín Senay, kendi kendine konuşmanın ders için ilginç bir bakış açısı olacağını düşündü. Cümle yapısının veya aklımızın kendimizle konuşmakta kullandığı sözcük türlerinin planlarımızı ve eylemlerimizi değiştirip değiştirmediğini görmek istedi. Bunu denemeye katılanlar, kelimeleri değiştirmek zorunda kaldıkları bir dizi anagram üzerinde çalışarak test etmeye karar verdiler. Katılımcılar bunu yapmadan önce Senay bir gruba sadece anagram üzerinde çalışıp çalışmayacaklarını düşünmelerini istedi ve diğer gruba da yakında anagram yapacaklarını düşünmelerini istedi. İlk grup merak moduna girdi, “Yapacak mıyım?” İkinci grup bir şey yapmaya hazırlanıyordu- “Yapacağım.”

Sizce hangi grup daha iyi yaptı? Meraklı zihinleri olan grup, ikinci hedef odaklı gruptan çok daha fazla anagram yaptı! Zihinlerini açık tutan katılımcılar, kendi istekleriyle yapmaya çalışanlardan daha başarılıydı. Bu duruma her zaman rastlanmasa da daha iyisini yapmak için içsel bir motivasyon olabilir. Etkinizi Arttırın.

14 – Rehberlik Et

Vizyon sahibi şirketleri rakiplerinden ayrı kılan temel özelliklerden biri, neredeyse her kararı vermelerini sağlayan temel bir ideolojiye sahip olmalarıdır. Değerleriniz ve yaptığınız şeyi neden yaptığınız; sizi zor zamanlar içinde tutmaya motive eden ve hayatın en önemli kararlarını verirken düşündüğünüz faktörleri içeren şeydir. Ne yapacağınızı bilmediğiniz bir durumda olduğunuz zaman, temel ideolojiniz size rehberlik etmek için oradadır. Sadece ideallerinize en çok uyan kararı vermeniz gerekir.

Temel bir ideolojiyi nasıl yaratırsınız?

Ahlaki ve etik değerlerinizin bir listesini yapın.

En çok değer verdiğiniz özellikleri ekleyin (yaratıcılık, şefkat, samimiyet, iş ahlakı vb.)

Olmak istediğiniz kişiyi ve hayatınızla ne yapmak istediğinizi içeren eyleme dönüştürülebilir bir ifade oluşturmak için bu değerleri ve özellikleri kullanın.

Mükemmellik konusunda endişelenmeyen liderler temel ideolojininin tamamen kendi yaşamlarına rehberlik edilebildiği sürece, olmasını istedikleri her şeyin olabileceğini düşünmektedir.

15 – Cinsiyet Farklılıkları Bilimini Anlayın

Erkekler ve kadınların bilimsel farklılığını, araştırmacılar Annis ve Nesbitt bir toplantı esnasında cinsiyetin güçlü ve zayıf yönlerinden nasıl yararlanıldığı konusundaki çalışmalarında, cinsiyet farklılıklarının nörolojik olduğunu bulmuşlar ve şu şekilde açıklamışlardır. “Erkekler ve kadınlar aslında farklı düşünmektedir. Kadınlar ve erkekler toplantılarda, molalarda ve görevler sırasında farklı şekilde işlem yapmaktadır. Kadınların beyninde frontal ön korteksler erkeklere göre erken geliştir bu nedenle aynı yaştaki erkeklerden daha az risk alırlar. Öte yandan, erkekler daha büyük bir amigdalaya ön orta lob’a sahiptir, bu da tehditler için daha fazla işlem gücüne sahip oldukları anlamına gelir. Bu durum erkeklerin tehditler ve rekabet hakkında düşünmeye varsayılan olaylarda daha fazla eğilimde olduğunu, kadınların ise detaylar ve bağlantı kurma konusunda daha fazla işlem gücüne sahip oldukları anlamına gelmektedir.

Bu nedenle kadınlar karar vermeleri gereken herhangi bir toplantı da ayrıntıları konuşmalarına yansıtır ve süreyi uzatır. Erkekler ise zamanının çoğunu mücadele ederek toplantıyı bitirir.”

Liderler başarının mutluluk getirmediğini mutluluğun başarıyı getirdiğini söyler.

Mutluluk araştırması açıktır: Daha başarılı olmak istiyorsak, mutluluğa odaklanmalıyız. 

Liderler sahip oldukları en iyi anları, ikinci sıraya koyarlar. Birinci sırada mutluluk vardır ve daha mutlu olurlarsa, etrafındadaki insanların da daha mutlu olacağını bilirler bu şekilde düşündüklerinde daha iyi bir iletişimci olarak daha büyük bir etkiye sahip olacaklardır.

 • Başarı
 • Liderlik,
 • Marka,
 • Beden dili,
 • iletişim,
 • İşletme
 • Liderlik